สุสานความรัก

  เหล็กโคน   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุสานความรัก เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วัชระ วัฒนสินเรียบเรียง: เสก ผานชื่นติดต่องานแสดง: 0936615985

รักให้ตาAmยก็ได้แค่นี้ เท่าที่มีEmแค่เพียงหัวใจที่เจ็บช้ำFมามากเพียงใดG เธอไม่เคยC Eรู้..เอาให้ตาAmยเสียเลยหัวใจ อย่าเก็บไว้Emให้ทรมานพาไปฝัFงที่สุสาน..ความรัGก..

Am | Em |F G | C |

คนAmไม่มีหัวใจ ทำเท่าไEmรไม่มีความหมายทุ่มเทFให้ตาย ที่ได้มGาแค่เสียใจคงAmเป็นเวรและกรรม..ที่สนอEmงเมื่อตอนทิ้งใครกลับมาFทำร้าย ฆ่าให้ตาGยอย่างเลือดเย็น

** |

เก็Amบเอาความเศร้าใจ..ที่เจ็บEmมานานหลายปีลาจากแล้Fวเธอคนนี้ ความเจ็บช้ำGก็หายไปมันAmคงไม่มี..แล้วแหลEmะความเสียใจพาไปฝัFงเอาไว้..ในสุสาGน..

** |

C | Am |F G | C G/B |
Am | Em |F | G |

* | ** | ** |

C |สุสานความรัก - เหล็กโคน

เนื้อเพลง สุสานความรัก วงเหล็กโคนรักให้ตายก็ได้แค่นี้ เท่าที่มีแค่เพียงหัวใจ ที่เจ็บช้ำมามากเพียงใด เธอไม่เคยรู้ เอาให้ตายเสียเลยหัวใจ อย่าเก็บไว้ให้ทรมาน พาไปฝังที่สุสานความรัก คนไม่มีหัวใจ ทำเท่าไรไม่มีความหมาย ทุ่มเทให้ตาย ที่ได้มาแค่เสียใจ คงเป็นเวรและกรรมที่สนองเมื่อตอนทิ้งใคร กลับมาทำร้าย ฆ่าให้ตายอย่างเลือดเย็น เก็บเอาความเศร้าใจที่เจ็บมานานหลายปี ลาจากแล้วเธอคนนี้ ความเจ็บช้ำก็หายไป มันคงไม่มีแล้วแหละความเสียใจ พาไปฝังเอาไว้ในสุสาน