โคราชา

  TaitosmitH   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โคราชา TaitosmitH ไททศมิตร

C G/B | Am |F G | C G |

ส่งCมือเธอนั้นมG/Bา เอนตัวพักผ่อAmจะปลอบFประโลมความเศร้Gาและความหม่นหมCองหลับFตาลงสักทีG  จะมีEmฉันคอยประคอAmจนกว่Dmาขาเธอทั้งสอGงจะมีกำลัC Gง..

หากCเธอยืนลำพัG/Bง ขอเธอกัดฟัAmนสู้ต่อถ้าหากFเธอท้อ ให้รู้GยังมีความหวัCจะอยู่Fดูเธอก้าวไปG  ดอกไม้Emจะบานอีกครั้AmจับมืDmอกัน..สร้างบ้าGนเราขึ้นมาใหCม่

เขาคงมองFลงมาตรงนี้G เขาคงรEmอดูเธอเริ่มใหAmม่หากว่าเธอDmยังไม่ไปไหGน คงน่าใจหาCเขาคงมอFงดูเธอบนฟ้Gา ถึงเวลEmาสร้างมันขึ้นใหAmม่อย่าให้ใครDmเข้ามาทำร้าย..อย่าปล่อDmยให้คนใจร้าD7ยทำเธอเศร้าGหมองนะโคราชา..

C G/B | Am |F | G |
C G/B | Am |F | G |

* | ** |

C G/B | Am | F | G | ( x2 )

C G/B | Am |F G | C G |คอร์ดเพลง โคราชา TaitosmitH ไทยทศมิตร

เนื้อเพลง โคราชา TaitosmitH ไททศมิตร ส่งมือเธอนั้นมา เอนตัวพักผ่อน จะปลอบประโลมความเศร้าและความหม่นหมอง หลับตาลงสักที จะมีฉันคอยประคอง จนกว่าขาเธอทั้งสองจะมีกำลัง หากเธอยืนลำพัง ขอเธอกัดฟันสู้ต่อ ถ้าหากเธอท้อ ให้รู้ยังมีความหวัง จะอยู่ดูเธอก้าวไป ดอกไม้จะบานอีกครั้ง จับมือกัน สร้างบ้านเราขึ้นมาใหม่ เขาคงมองลงมาตรงนี้ เขาคงรอดูเธอเริ่มใหม่ หากว่าเธอยังไม่ไปไหน คงน่าใจหาย เขาคงมองดูเธอบนฟ้า ถึงเวลาสร้างมันขึ้นใหม่ อย่าให้ใครเข้ามาทำร้าย อย่าปล่อยให้คนใจร้ายทำเธอเศร้าหมอง นะโคราชา