อยากให้เธอรู้

แว่นใหญ่, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากให้เธอรู้ Wanyai แว่นใหญ่

D | Gm |
D | Dmaj7 |Bm | Gm |

 D  ยังมีความจริงที่เธอไม่รู้Dmaj7.. ฉันคงลืมบอกเธBm   คิดเองอยู่เสมGอว่าเธอนั้นเข้าGmใจ D  จนมาวันหนึ่งเธอไปจากฉัDmaj7น.. แล้วมีใครอีกคBm   เพราะเธอบอกเหตุผGmล..ว่าฉันไม่มีAใจ

แต่อยาDกบอกให้รู้Bm.. อยาGกจะบอกเอาไว้AอยาDกเปิดหัวใBmจ แม้ว่าเธGอ..ไม่อยู่รับฟัA

รู้D..ว่าสายเกินไปจะบอGก ทั้งรู้ไม่มีประโยEmชน์ก็จบไปแล้Gว จะหวังอะไรAแต่ขDอ..ให้รู้ความจริงสักอย่Gาง.. ที่ค้าง ที่คา ในใEmอยากบอกเอาไว้G..ให้เธอรู้A.. รักเธอ

D | Dmaj7 |Bm | Gm |

 D  ฉันขอรับไว้ในความผิดนี้Dmaj7.. เสียเธอไปอย่างนั้Bm   รู้ว่าผิดที่ฉัGmน เพราะไม่พูดAไป

* | ** |

D | Dmaj7 |Bm | Gm |
D | Dmaj7 |Bm | Gm |

แต่อยาDกบอกให้รู้ อยาGกจะบอกเอาไว้..AอยBmากเปิดหัวใจ แม้Aว่าเธGอไม่อยู่รับฟัAง..

** |

D | Dmaj7 |Bm | Gm |คอร์ดเพลง อยากให้เธอรู้ Wanyai แว่นใหญ่

เนื้อเพลง อยากให้เธอรู้ Wanyai แว่นใหญ่ ยังมีความจริงที่เธอไม่รู้ ฉันคงลืมบอกเธอ คิดเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นเข้าใจ จนมาวันหนึ่งเธอไปจากฉัน แล้วมีใครอีกคน เพราะเธอบอกเหตุผล ว่าฉันไม่มีใจ แต่อยากบอกให้รู้ อยากจะบอกเอาไว้ อยากเปิดหัวใจ แม้ว่าเธอ ไม่อยู่รับฟัง รู้ ว่าสายเกินไปจะบอก ทั้งรู้ไม่มีประโยชน์ ก็จบไปแล้ว จะหวังอะไร แต่ขอ ให้รู้ความจริงสักอย่าง ที่ค้าง ที่คา ในใจ อยากบอกเอาไว้ ให้เธอรู้ รักเธอ ฉันขอรับไว้ในความผิดนี้ เสียเธอไปอย่างนั้น รู้ว่าผิดที่ฉัน เพราะไม่พูดไป แต่อยากบอกให้รู้ อยากจะบอกเอาไว้ อยากเปิดหัวใจ แม้ว่าเธอไม่อยู่รับฟัง