บ้านบนดอย

 จรัล มโนเพ็ชร  บ้านบนดอย  เพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ้านบนดอย จรัล มโนเพ็ชร

E7 D#7 | D7 C#7 C7 B7 | E | E |

   บ้าEนข้าอยู่บนดอย.. เมG#mฆหมอกลอยเต็มฟ้า.. A  อยู่กลางพนา.. อยู่B7ตามประสาคนEดอย..   ข้Eา บ่รวย บ่จน..  บ่G#mเป็นคนสำออย.. A  เกิดเป็นคนบนดอย.. B7 บ่ต้องคอยง้อใEคร

   บ้าEนสูอยู่ในเมือง..  มุงG#mกระเบื้องสีใส.. A  บ้านข้าอยู่กลางไพร..  มุB7งด้วยใบตองEตึง..   สูEชอบเพลงฝรั่ง.. ข้าG#mชอบฟังเสียงซึง..   เอ้าตึงAตึง ต๊ะติดตึง.. B7 ข้าดีดซึงก้องป่E

บ้านบนดอEย บ่มีAแสงสีEบ่มีAทีวีE บ่มีน้ำAประปEบ่มีAโฮงหนัEง โฮงนAวดคลับบาB7ร์บ่มีAโคล่Eา แฟนต้Aา เป๊บซี่E

บ่มีเนื้อสัEนผัดน้ำAมันหEอยคนAบนดอEยชอบกิAนข้าวจี่Eบ่มีAน้ำหอEม น้ำปรุงAอย่างดีB7แต่หมู่เฮาB7 | A | B7มี..                  มีน้ำ(E)ใจ..

E | E |G#m | G#m |A | A |B7 | E | E |

E7 D#7 | D7 C#7 C7 B7 | E | E |

   ถ้าEสูอยากกินข้าว.. สูG#mต้องไปไถนา.. A  ถ้าสูอยากกินปลา..B7 ก็ต้องไปหาในห้Eวย..   ถ้าEสูปลูกดอกฝ้าย.. สูG#mได้ใส่เสื้อสวย.. A  แต่ถ้าสูอยากถูกหวย..B7 ก็เสียใจด้วยคEน..

* | ** |คอร์ดเพลง บ้านบนดอย จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง บ้านบนดอย จรัล มโนเพ็ชร บ้านข้าอยู่บนดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า อยู่กลางพนา อยู่ตามประสาคนดอย ข้า บ่รวย บ่จน บ่เป็นคนสำออย เกิดเป็นคนบนดอย บ่ต้องคอยง้อใคร บ้านสูอยู่ในเมือง มุงกระเบื้องสีใส บ้านข้าอยู่กลางไพร มุงด้วยใบตองตึง สูชอบเพลงฝรั่ง ข้าชอบฟังเสียงซึง เอ้าตึงตึง ต๊ะติดตึง ข้าดีดซึงก้องป่า บ้านบนดอย บ่มีแสงสี บ่มีทีวี บ่มีน้ำประปา บ่มีโฮงหนัง โฮงนวดคลับบาร์ บ่มีโคล่า แฟนต้า เป๊บซี่ บ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอย คนบนดอยชอบกินข้าวจี่ บ่มีน้ำหอม น้ำปรุงอย่างดี แต่หมู่เฮามี มีน้ำใจ ถ้าสูอยากกินข้าว สูต้องไปไถนา ถ้าสูอยากกินปลา ก็ต้องไปหาในห้วย ถ้าสูปลูกดอกฝ้าย สูได้ใส่เสื้อสวย แต่ถ้าสูอยากถูกหวย ก็เสียใจด้วยคน