วาสนา

 วุธ กาฬสินธุ์  ลูกทุ่ง  อีสาน  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วาสนา วุฒิ กาฬสินธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เปรม สมเกียรติเรียบเรียง: อ.ไก่ กีต้าร์โปรดิวเซอร์: จอนนี่มือปราบอินด้สังกัดค่าย: จอนนี่มิวสิคติดต่องานแสดง: 0848021360

Em | C |D | B |
Em | C |D | B |

ไปดีEmเด้อสาว คนฮักDของอ้ายจากใจCผู้ชายคนหนึ่GยังคEmงห่วงหา คิดถึDงอยู่เสมGอ..ตั้งแต่วัCนที่เจ้าจากไปDบ่มีไผBmเข้ามาแทนเEmธอยังฮักเสมCอ บ่เคยลบเลือDน..น้องออกจาB | Bกใจ..

เป็นนำวาCสนาของอ้ายDบ่สม..คู่คBmวรกับนาEmง..บุญบ่CผลาจับมือDเจ้าย่าง..เข้าเฮือGนหออาจสิเป็Cนนำบุญกรรมเก่Dา..ให้สองเฮBmาได้มาพบพ้Emส่ำนี้ละน้Cอ.. โอ.D..  บ่เป็นหยัB | B | Bง..

วาสนCาบ่นำ บุญกรรDมบ่ให้..สองใBmจเฮาเคียงคู่กัEmปาCนถืกกฎสวรDรค์..เพิ่นเขียนเอาไว้Gสั่Cงให้ฮักเฮาสอDง..ให้อ้ายกับน้อBmงต้องห่างกันไกEmซาตินี้Cอ้ายพอเข้าใจDซาติหน้Cาขอให้น้องกับอ้Dายได้ครองฮัCกกันฮอดมื้อตDาย..เด้อGหล่า..

สิ่Emงสุดท้าย..ที่อ้าDยอยากขอให้น้องฮู้Cไว้แน่เด้อนGางถึงสิบ่Emได้เป็น..คนฮ่DวมเอาพาGขวัญแต่สิขอCฮักเจ้าตลอดDไป..จนว่าฟ้Bmาสลายชั่วนิEmจนิรันดร์สิให้น้อCงคงอยู่Dในฝัน..ของGอ้าย...

C D | Bm Em |C D | G G7 |
C D | Bm Em |C D | G | G |

* | ** | *** |

Em | C |D | B |Em |คอร์ดเพลง วาสนา วุธ กาฬสินธุ์

เนื้อเพลง วาสนา วุธ กาฬสินธุ์ ไปดีเด้อสาว คนฮักของอ้าย จากใจผู้ชายคนหนึ่ง ยังคงห่วงหา คิดถึงอยู่เสมอ ตั้งแต่วันที่เจ้าจากไป บ่มีไผเข้ามาแทนเธอ ยังฮักเสมอ บ่เคยลบเลือน น้องออกจากใจ เป็นนำวาสนาของอ้ายบ่สม คู่ควรกับนาง บุญบ่ผลาจับมือเจ้าย่าง เข้าเฮือนหอ อาจสิเป็นนำบุญกรรมเก่า ให้สองเฮาได้มาพบพ้อ ส่ำนี้ละน้อ โอ บ่เป็นหยัง วาสนาบ่นำ บุญกรรมบ่ให้ สองใจเฮาเคียงคู่กัน ปานถืกกฎสวรรค์ เพิ่นเขียนเอาไว้ สั่งให้ฮักเฮาสอง ให้อ้ายกับน้องต้องห่างกันไกล ซาตินี้อ้ายพอเข้าใจ ซาติหน้าขอให้น้องกับอ้าย ได้ครองฮักกันฮอดมื้อตาย เด้อหล่า สิ่งสุดท้าย ที่อ้ายอยากขอ ให้น้องฮู้ไว้แน่เด้อนาง ถึงสิบ่ได้เป็น คนฮ่วมเอาพาขวัญ แต่สิขอฮักเจ้าตลอดไป จนว่าฟ้าสลายชั่วนิจนิรันดร์ สิให้น้องคงอยู่ในฝัน ของอ้าย