ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

  แนนซี่ ท็อปไลน์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน แนนซี่ ท็อปไลน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สดใส โรจนวิชัยเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: TOPLINE Musicติดต่องานแสดง: 0817111059

A E | A E | A E | A |
A | A C#m |F#m Bm | E A |

A E | A |D E | A |
A | A |A C#m | A | A | A |

อย่าเหิAม อย่าเห่อ ทะเยF#mอ ทะยานอย่าคิดต้องกาAร..เที่ยวทำตัวEเป็นหัวเรือAใหญ่ถึAงระบือ มีชื่อก้องAฟ้า แล้Aวสักคราต้องล่วงลงได้Aอย่าคิดว่าตัวเลิศล้ำA อย่าตามใจตัวเป็นใหAญ่พลาดพลั้งร่วงมาเมื่อไหAร่จะไม่มีใคC#mรเอาใจปรนเปรอ..

F#m | F#m | A |

อย่าอวAด อย่าโอ้ว่าโต หรืF#mอดังหากแม้มีทAางชื่อเสียงโด่งดัEง อย่าได้เหิมAเห่อAนที่ดังกว่าเรายังมีA..Aนที่ดีกว่าเรายังเกร่C#mอ..

อย่าข้ามเมื่อเห็นคนล้Aม อย่าสมน้ำหน้าคนเซ่Aเคราะห์ร้ายคราวเราเล่าเอC#mเราอาจจะเจอกับวามเจ็บใจ..

A | A | A |

Aน..ถึงมีความชั่วเจ็ดAหนความดีD..ของคEนมีน้อยเมื่อไหAร่คนล้มแล้วอาจจะฟื้Aน คนยืนอาจล้มก็ได้Aใช่ดังแล้วลืมพวกพ้อAง เที่ยวมองเห็นคนเป็นไพAร่หากล้มทั้งยืนเมื่อไหC#mร่จะต้องอับอายแทบซุกแผ่F#m | F#m | Aนดิน..

อย่าเย่Aอ อย่าหยิ่ง อย่าทำชิงF#mชังอย่าคิดว่าดัAง แล้วไม่เดิEน จะเหิรเมAฆินดัAงก็มีแต่คนอุ้มAโอ๋..โซA..แล้วทรามกลับถูกหยามAหมิ่น..คนดัง คนดับ อับจAน.. ก็คนเหมือนกันทั้งสิ้Aอย่ามัวแบ่งชั้นกั้นถิ่C#mเราต่างเดินดิน กินข้าวเหมือAนกัน..

A | A | A |Bm | Bm | Bm A |

A | A |D E | A |
A | C#m | C#m | A | A | A |

* | ** |

A | A | C#m | A | A C#m | A |คอร์ดเพลง ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน แนนซี่ ท็อปไลน์

เนื้อเพลง ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน แนนซี่ ท็อปไลน์ อย่าเหิม อย่าเห่อ ทะเยอ ทะยาน อย่าคิดต้องการ เที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่ ถึงระบือ มีชื่อก้องฟ้า แล้วสักคราต้องล่วงลงได้ อย่าคิดว่าตัวเลิศล้ำ อย่าตามใจตัวเป็นใหญ่ พลาดพลั้งร่วงมาเมื่อไหร่ จะไม่มีใครเอาใจปรนเปรอ อย่าอวด อย่าโอ้ว่าโต หรือดัง หากแม้มีทางชื่อเสียงโด่งดัง อย่าได้เหิมเห่อ คนที่ดังกว่าเรายังมี คนที่ดีกว่าเรายังเกร่อ อย่าข้ามเมื่อเห็นคนล้ม อย่าสมน้ำหน้าคนเซ่อ เคราะห์ร้ายคราวเราเล่าเออ เราอาจจะเจอกับวามเจ็บใจ คน ถึงมีความชั่วเจ็ดหน ความดี ของคนมีน้อยเมื่อไหร่ คนล้มแล้วอาจจะฟื้น คนยืนอาจล้มก็ได้ ใช่ดังแล้วลืมพวกพ้อง เที่ยวมองเห็นคนเป็นไพร่ หากล้มทั้งยืนเมื่อไหร่ จะต้องอับอายแทบซุกแผ่นดิน อย่าเย่อ อย่าหยิ่ง อย่าทำชิงชัง อย่าคิดว่าดัง แล้วไม่เดิน จะเหิรเมฆิน ดังก็มีแต่คนอุ้มโอ๋ โซ แล้วทรามกลับถูกหยามหมิ่น คนดัง คนดับ อับจน ก็คนเหมือนกันทั้งสิ้น อย่ามัวแบ่งชั้นกั้นถิ่น เราต่างเดินดิน กินข้าวเหมือนกัน