สัญญาจากหัวใจ

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สัญญาจากหัวใจ กล้วย แสตมป์

Dm | C |C | Dm |
A# | C |A7 | Dm |

ทั้DmงชีวิตวิญญาณและหัวFใจมอCบให้เธอเมื่อวันเรียDmนต่อพี่Dmต้องห่างไกล เรียน กFศน.น้องสาCวเรียนต่อวิทDmยาลัย

ทั้DmงชีวิตวิญญาณและหัวFใจเริ่Cมห่างไกลเมื่อเธอเรียDmนต่อน้อDmงลืมแล้วใช่หม้ายเด็ก กFศน.เด็Cก ปวช. น้องคDmงถูกใจ

ลืมแล้วA#หรือ..สัญญCา..จากหัวDm | Dmใจ..ลืมแล้วใช่A#หม้าย..สัญญาCกัน..วันDm | Dmนั้น..ว่าสองเรA#า..จะไม่จากCกัน สัญญAา..จากหัวใDmจ..

ทั้Dmงควมรักสัญญาต้องห่างFหายไม่เหลืCอเยื้อใยระหว่างสองDmเรามีDmแค่เพียงความหลังครั้งเก่Cา ๆและเพียCงสัญญาจากหัวDmใจ

Dm | C |C | Dm |
A# | C |A7 | Dm |

* | ** |คอร์ดเพลง สัญญาจากหัวใจ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง สัญญาจากหัวใจ กล้วย แสตมป์ ทั้งชีวิตวิญญาณและหัวใจ มอบให้เธอเมื่อวันเรียนต่อ พี่ต้องห่างไกล เรียน กศน น้องสาวเรียนต่อวิทยาลัย ทั้งชีวิตวิญญาณและหัวใจ เริ่มห่างไกลเมื่อเธอเรียนต่อ น้องลืมแล้วใช่หม้ายเด็ก กศน เด็ก ปวช น้องคงถูกใจ ลืมแล้วหรือ สัญญา จากหัวใจ ลืมแล้วใช่หม้าย สัญญากัน วันนั้น ว่าสองเรา จะไม่จากกัน สัญญา จากหัวใจ ทั้งควมรักสัญญาต้องห่างหาย ไม่เหลือเยื้อใยระหว่างสองเรา มีแค่เพียงความหลังครั้งเก่าๆและเพียงสัญญาจากหัวใจ