ลืมคาว

 กู่แคน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลืมคาว กู่แคน school
เรียบเรียง: กู่แคน school

ลืมคาFว..ว่าเจ้าบ่เคยสนDmใจ..ลืมไปF..ว่าเจ้าบ่เคยหัวซCา..อ้ายลืFม..ว่าเป็นไปDmบ่ได้ห่างเจ้าหลAmาย เจ้ามันหงษ์ อ้ายมัDmนส่ำกาดินคู่หญ้A#า ฟ้าต้องคู่กับดาวหนาวลมพัA#ดปลายข้าว เหงาใจCวี้หวี่ฮักเจ้านี้A#หัวใจอ้ายนี้มัCนฮำฮอนออนซอนเจ้A#า กะเฮ็ดได้ส่ำนี้หละน้Cอ..

ฮูปเจ้Fา..ขอเอาไว้ใต้หมอนได้Dmบ่คนบ่หล่Fอ ขอบ่หลายคำแพFขอแค่แงAmง..เบิ่งฮูปเจ้Dmาก่อนนอนได้สะออAmน..ฮอยยิ้มงามDmคนดีกะมีความสุA#ขแล้วหละใจอ้ายนี้ขอโทษที่อ้าA#ยนั้นลืมเจียมใCจ เผลอไปฮักFเจ้า

F | D# |F | D# |
F | D# |C | A |A | Dm | Dm |

* |

อ้ายขอเอาฮูปFเจ้ามาไว้ใต้หมอนไDmด้บ่คนบ่หล่Fอ..ขอบ่หลายคำแพFขอแค่แงAmง..เบิ่งฮูปเจ้Dmาก่อนนอนได้สะออAmน..ฮอยยิ้มงามDmคนดีกะมีความสุA#ขแล้วหละใจอ้ายนี้ขอโทษที่อ้าA#ยนั้นลืมเจียมใCจ เผลอไปฮักFเจ้า

Dm A# | F C | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง ลืมคาว กู่แคน school

เนื้อเพลง ลืมคาว กู่แคน school ลืมคาว ว่าเจ้าบ่เคยสนใจ ลืมไป ว่าเจ้าบ่เคยหัวซา อ้ายลืม ว่าเป็นไปบ่ได้ ห่างเจ้าหลาย เจ้ามันหงษ์ อ้ายมันส่ำกา ดินคู่หญ้า ฟ้าต้องคู่กับดาว หนาวลมพัดปลายข้าว เหงาใจวี้หวี่ ฮักเจ้านี้หัวใจอ้ายนี้มันฮำฮอน ออนซอนเจ้า กะเฮ็ดได้ส่ำนี้หละน้อ ฮูปเจ้า ขอเอาไว้ใต้หมอนได้บ่ คนบ่หล่อ ขอบ่หลายคำแพง ขอแค่แงง เบิ่งฮูปเจ้าก่อนนอน ได้สะออน ฮอยยิ้มงามคนดี กะมีความสุขแล้วหละใจอ้ายนี้ ขอโทษที่อ้ายนั้นลืมเจียมใจ เผลอไปฮักเจ้า อ้ายขอเอาฮูปเจ้ามาไว้ใต้หมอนได้บ่ คนบ่หล่อ ขอบ่หลายคำแพง ขอแค่แงง เบิ่งฮูปเจ้าก่อนนอน ได้สะออน ฮอยยิ้มงามคนดี กะมีความสุขแล้วหละใจอ้ายนี้ ขอโทษที่อ้ายนั้นลืมเจียมใจ เผลอไปฮักเจ้า