รักแท้ในคืนหลอกลวง

 วิด ไฮเปอร์  Hyper  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS

C D7 | Bm Em |Am D | G |

Am D | G Em |Am D | G |

ออกมาคืนนี้Am ฉันไม่ได้Dตั้งมาเที่ยG EmออกมาคนเดีCยว มาตามหDาคนที่ห่างEmไกล   D7แต่ว่า ไม่รู้Am ไม่รู้เลDย.. ว่าเธBmออยู่ไหEmหรือเธAmอจะอยู่กับใคAรในคืนD D7นี้..

มาอยู่ตรงนี้Am มาร้านที่DเธอมาประG Emจำโอ้แม่งามขำC ขอแค่พDบเธออีกสักEm D7ครั้งอยากบอกให้รู้Am คิดถึงเธDอ จากกัBmนคืนนั้EmเธอเอาAmหัวใจของฉัDนติดมือไปด้วG G7ย..

ท่ามกลางผู้คCน..มากล้DนในคืนหลอGกลวงมีใจหนึ่งดวCง.. มันคิDดไปไกลกว่านั้Emอยากเปลี่ยนความรัCกชั่วครDาวเปลี่ยนควาBmมสัมพันธ์ชั่วคืEmน (หลอกลวง)เปลี่ยนเป็นรัAmกที่ยั่งที่ยืDนกับเธอตลอดGไป

Am D | G Em |Am D | G |

ในค่ำคืนนี้Am ไม่รู้เธอDจะมาหรือเปล่G Emา..ปล่อยคนใจหนCาว..มาเฝ้ารDอเธอด้วยความEmหวัง   D7ไม่น่าเชื่อเลCยว่าเพียงหนึ่งคืDน..ที่เรBmาได้เจEmทำให้AmหัวใจฉันเผลDอรักเธออย่างGนี้

* |

Am D | G Em |C D | Em D |
Am D | Bm Em |Am D | G G7 |

ท่ามกลางผู้คCน..ในค่ำDในคืนหลอGกลวงมีใจหนึ่งดวCง.. มันคิDดไปไกลกว่านั้Emอยากเปลี่ยนความรัCกชั่วครDาวเปลี่ยนควาBmมสัมพันธ์ชั่วคืEmน (หลอกลวง)เปลี่ยนเป็นรัAmกที่ยั่งที่ยืDนกับเธอตลอดGไป

อยากเปลี่ยนความรัCกชั่วครDาวเปลี่ยนควาBmมสัมพันธ์หลอกลEmวงเปลี่ยนให้ใAmจสองดวDงรักกันตลอดGไป..

C D | Bm Em |Am D | G |คอร์ดเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง วิด ไฮเปอร์ Hyper ออกมาคืนนี้ ฉันไม่ได้ตั้งมาเที่ยว ออกมาคนเดียว มาตามหาคนที่ห่างไกล แต่ว่า ไม่รู้ ไม่รู้เลย ว่าเธออยู่ไหน หรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้ มาอยู่ตรงนี้ มาร้านที่เธอมาประจำ โอ้แม่งามขำ ขอแค่พบเธออีกสักครั้ง อยากบอกให้รู้ คิดถึงเธอ จากกันคืนนั้น เธอเอาหัวใจของฉันติดมือไปด้วย ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน (หลอกลวง) เปลี่ยนเป็นรักที่ยั่งที่ยืนกับเธอตลอดไป ในค่ำคืนนี้ ไม่รู้เธอจะมาหรือเปล่า ปล่อยคนใจหนาว มาเฝ้ารอเธอด้วยความหวัง ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงหนึ่งคืน ที่เราได้เจอ ทำให้หัวใจฉันเผลอรักเธออย่างนี้ ท่ามกลางผู้คน ในค่ำในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง มันคิดไปไกลกว่านั้น อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน (หลอกลวง) เปลี่ยนเป็นรักที่ยั่งที่ยืนกับเธอตลอดไป อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์หลอกลวง เปลี่ยนให้ใจสองดวงรักกันตลอดไป