วิทลัยหลายใจ

 วิด ไฮเปอร์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วิท'ลัยหลายใจ วิด ไฮเปอร์
สังกัดค่าย: RSiam

B D#m | G#m F# |E F# | B F# |

ติดเอ็นสะท้Bาน จากบ้D#mานมาห้าหกปีG#mเรียนอะไรF#..คนดีE.. ถึงจบF#ยากเย็นจริงหนB F#มีคนไปเห็Bน..แม่เนื้อเย็D#mน แถว อตกG#m.นั่งให้หนุ่F#มเคลียคลEอ  นี้มัG#mนหลักสูตรใดC#m F#หนา..

โทรไปกี่ครั้Bง กี่โมD#mง ก็ยังติดเรียG#mชั่งขยัF#นหมั่นเพีEยร สองยาF#ม ไม่ยอมเลิกBลา   F#ถูกความหวั่นไหBว..รบเร้าใD#mจให้มาเจอหน้G#mภาพที่เห็F#นกับตEา.. เหมือนมีF#ดกรีดกลางหัวBใจ

มอC#mงเห็นเธอโยกกาD#mยกลางไฟหลากสีG#mใจแทบขาD#mดตรงนี้E.. คนเดิF#มของพี่ไปไหBแก้วเหล้ามือขวC#mา ยกมือซ้ายมD#mาคล้องเอวผู้G#mชายเทอมนี้สอD#mบวันใดE  ขอให้C#7เกรดดีนะเF#รา

แม่นักศึกษBา พี่คD#mงไม่กล้าไปทัG#mสิ้นสุดกัF#นความรัEก  พี่คงF#พักใจอีกBยาว   F#จะจำเอาไว้B..ว่าวิทลัD#mยที่น้องไปเข้G#mพี่จะบอF#กใครเขEา  เข้าเรียF#นแล้วจะหลายBใจ   F#

B D#m | G#m F# |E F# | B F# |
B D#m | G#m F# |E F# | B F# |

* | ** |

จะจำเอาไว้B..ว่าวิทลัD#mยที่น้องไปเข้G#mสอนหลักสูF#ตรดื่มเหล้Eา เข้าผัF#บกับควงผู้Bชาย  F#

B D#m | G#m F# |E F# | B |คอร์ดเพลง วิท'ลัยหลายใจ วิด ไฮเปอร์

เนื้อเพลง วิท'ลัยหลายใจ วิด ไฮเปอร์ ติดเอ็นสะท้าน จากบ้านมาห้าหกปี เรียนอะไร คนดี ถึงจบยากเย็นจริงหนอ มีคนไปเห็น แม่เนื้อเย็น แถว อตก นั่งให้หนุ่มเคลียคลอ นี้มันหลักสูตรใดหนา โทรไปกี่ครั้ง กี่โมง ก็ยังติดเรียน ชั่งขยันหมั่นเพียร สองยาม ไม่ยอมเลิกลา ถูกความหวั่นไหว รบเร้าใจให้มาเจอหน้า ภาพที่เห็นกับตา เหมือนมีดกรีดกลางหัวใจ มองเห็นเธอโยกกายกลางไฟหลากสี ใจแทบขาดตรงนี้ คนเดิมของพี่ไปไหน แก้วเหล้ามือขวา ยกมือซ้ายมาคล้องเอวผู้ชาย เทอมนี้สอบวันใด ขอให้เกรดดีนะเรา แม่นักศึกษา พี่คงไม่กล้าไปทัก สิ้นสุดกันความรัก พี่คงพักใจอีกยาว จะจำเอาไว้ ว่าวิทลัยที่น้องไปเข้า พี่จะบอกใครเขา เข้าเรียนแล้วจะหลายใจ จะจำเอาไว้ ว่าวิทลัยที่น้องไปเข้า สอนหลักสูตรดื่มเหล้า เข้าผับกับควงผู้ชาย