อ้ายสิเซาซั่ว

  เก้าอี้ ศิริดล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายสิเซาซั่ว เก้าอี้ ศิริดล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เก้าอี้ ศิริดลเรียบเรียง: ชาญณรงค์ กลิ่นศรีสุข

D# |

อ้ายมันคนเลD#ว  ชีวิตลงเหA#/Dว หลงทาCmแต่สิเอาA#ชีวิตฮ่าง ๆG# .. ถิ่มให้เบิA#ดเพื่อนางคนD#เดียวเห็นเจ้าเทื่อแรD#ก อ้ายเซGmาสูบยาเหยียบใส่ดิG#น บ่แลเหลียวเพราะเจ้าคนเดีA#ยว..เฮ็ดให้อ้ายอยากเป็นคนD#ดี

เคยD#เซ็นต์เหล้าร้านใด๋ อ้ายสิไGmปจ่ายสิตื่นเซ้G#า จากเคยตื่นบ่าA#ย สิเฮ็ดให้D#ได้สิเซาขี้G#ตั๋วพ่อกับแA#ม่ สิปั้นคันแGmท ไถนา ให้เพิ่Cmนภูมิใจสิเป็Fmนคนดีให้ได้A# เผื่อน้องสิมักD#กัน

เฮือนอยู่F#mคุ้มวัด ที่เคยลักบักม่วง กะสิเซGmาน้องหล่าลักเงิG#นในซองผ้าป่า อ้ายกะสิเA# | A#ซา..

อ้ายสิเซาดมกาG#ว.. อ้ายสิเซาเล่นยGmา..อ้ายสิเซาสูบซFmา.. อ้าA#ยสิเซาลักไก่D#เซาล่อกินเหล้ากะเทG#ย.. เซาลักปลGmาสระวัดกะได้Cmคันเจ้าให้อ้ายอยู่ในFmใจ เฮ็ดจังใด๋A#อ้ายกะสิยD# | A#อม..

อ้ายมันคนเลD#ว  ชีวิตลงเหA#/Dว หลงทาCmแต่สิเอาA#ชีวิตฮ่าง ๆG# .. ถิ่มให้เบิA#ดเพื่อนางคนD#เดียวเห็นเจ้าเทื่อแรD#ก อ้ายเซGmาสูบยาเหยียบใส่ดิGmน บ่แลเหลีCmยวเพราะเจ้าคนเดีFmยว..เฮ็ดให้อ้าA#ยอยากเป็นคD#นดี..

Cm Gm | G# A# |
G# Gm | G# | A# |
Cm A# | G# A# | D# |

* | ** |

เซาล่อกินเหล้ากะเทG#ย.. เซาลักปลGmาสระวัดกะได้Cmคันเจ้าให้อ้ายอยู่ในFmใจ เฮ็ดจังใด๋A#อ้ายกะสิยD# | A#อม..

D# Gm | Cm A# |
G# Gm | G# | G# |คอร์ดเพลง อ้ายสิเซาซั่ว เก้าอี้ ศิริดล

เนื้อเพลง อ้ายสิเซาซั่ว เก้าอี้ ศิริดล อ้ายมันคนเลว ชีวิตลงเหว หลงทาง แต่สิเอาชีวิตฮ่างๆ ถิ่มให้เบิดเพื่อนางคนเดียว เห็นเจ้าเทื่อแรก อ้ายเซาสูบยา เหยียบใส่ดิน บ่แลเหลียว เพราะเจ้าคนเดียว เฮ็ดให้อ้ายอยากเป็นคนดี เคยเซ็นต์เหล้าร้านใด๋ อ้ายสิไปจ่าย สิตื่นเซ้า จากเคยตื่นบ่าย สิเฮ็ดให้ได้ สิเซาขี้ตั๋วพ่อกับแม่ สิปั้นคันแท ไถนา ให้เพิ่นภูมิใจ สิเป็นคนดีให้ได้ เผื่อน้องสิมักกัน เฮือนอยู่คุ้มวัด ที่เคยลักบักม่วง กะสิเซาน้องหล่า ลักเงินในซองผ้าป่า อ้ายกะสิเซา อ้ายสิเซาดมกาว อ้ายสิเซาเล่นยา อ้ายสิเซาสูบซา อ้ายสิเซาลักไก่ เซาล่อกินเหล้ากะเทย เซาลักปลาสระวัดกะได้ คันเจ้าให้อ้ายอยู่ในใจ เฮ็ดจังใด๋อ้ายกะสิยอม อ้ายมันคนเลว ชีวิตลงเหว หลงทาง แต่สิเอาชีวิตฮ่างๆ ถิ่มให้เบิดเพื่อนางคนเดียว เห็นเจ้าเทื่อแรก อ้ายเซาสูบยา เหยียบใส่ดิน บ่แลเหลียว เพราะเจ้าคนเดียว เฮ็ดให้อ้ายอยากเป็นคนดี เซาล่อกินเหล้ากะเทย เซาลักปลาสระวัดกะได้ คันเจ้าให้อ้ายอยู่ในใจ เฮ็ดจังใด๋อ้ายกะสิยอม