ถ้าฉันเป็นแม่เธอ

 Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นแม่เธอ Klear (วงเคลียร์)
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ดนัย ธงสินธุศักดิ์เรียบเรียง: Klear, Machina, Dano, วิทวัส เหมือนชอบดนตรี: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร, Klearสังกัดค่าย: genie records

E | E |B |

เหมือBนว่าเราแปลงร่างเมื่อเรา onliEneการE sign in เปลี่ยนเราเป็นคนร้าย ๆBอะไรBผิดหูอ่านดูใจขึ้นง่าย ๆC#m ..  เก่งกับคนไม่รู้C#mจักเปลี่ยนคนน่ารัAกเป็นอันธพาล..

ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปทำอะไรEให้เธEอโกรธเคืองด่ากันด้วยคำร้าย ๆBแค่เพียBงผ่านจอทำไมเกลียดกันง่าย ๆC#mสนุกนิ้วพิมพ์C#mใส่จะเคยคิดไหAมว่าฉันเป็นใคร.. B

ถ้าฉันเป็นแม่เธEอจะทำ เธอจะทำไหมถ้าเป็Bนที่รัก เธอจะทำไหมถ้ารู้C#mจักกันขึ้นมา เธอจะว่าไงAถ้าเขาเป็นพ่อเธEอจะทำ เธอจะทำไหมถ้าเป็Bนที่รัก เธอจะทำไหมถ้าเจC#mอตัวจริงต่อหน้า เธอจะว่าไงA

จาดั้ด จาดั้ด จั๊ดจั้Eด จั้ดจ่า เธอจะว่าไงBจาดั้ด จาดั้ด จั๊ดจั้C#mด จั้ดจ่า เธอจะว่าไงA (กล้าไหม?)

โลEกบนนั้นบางครั้งน่ากลัวเกินไEควาEมสะใจชั่วคราวสร้างความเสียหาBคนBหนึ่งคนอีกด้านก็มีหัวใจC#m..  แค่ลองคิดมองC#mใหม่ลองคิดว่าเขาAเป็นใครบางคน ถ้าB...

* | ** |

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

* |

ถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็Eนแม่เธอ เธอจะว่าไBถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็C#mนพ่อเธอ เธอจะว่าไAถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็Eนแฟนเธอ เธอจะว่าไBถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็C#mนเพื่อนเธอ เธอจะว่าไAกล้าไหAม?คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นแม่เธอ Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง ถ้าฉันเป็นแม่เธอ Klear (วงเคลียร์) เหมือนว่าเราแปลงร่างเมื่อเรา online การ sign in เปลี่ยนเราเป็นคนร้ายๆอะไรผิดหูอ่านดูใจขึ้นง่ายๆ เก่งกับคนไม่รู้จัก เปลี่ยนคนน่ารักเป็นอันธพาล ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปทำอะไร ให้เธอโกรธเคืองด่ากันด้วยคำร้ายๆแค่เพียงผ่านจอทำไมเกลียดกันง่ายๆสนุกนิ้วพิมพ์ใส่ จะเคยคิดไหมว่าฉันเป็นใคร ถ้าฉันเป็นแม่เธอจะทำ เธอจะทำไหม ถ้าเป็นที่รัก เธอจะทำไหม ถ้ารู้จักกันขึ้นมา เธอจะว่าไง ถ้าเขาเป็นพ่อเธอจะทำ เธอจะทำไหม ถ้าเป็นที่รัก เธอจะทำไหม ถ้าเจอตัวจริงต่อหน้า เธอจะว่าไง จาดั้ด จาดั้ด จั๊ดจั้ด จั้ดจ่า เธอจะว่าไง จาดั้ด จาดั้ด จั๊ดจั้ด จั้ดจ่า เธอจะว่าไง (กล้าไหม?) โลกบนนั้นบางครั้งน่ากลัวเกินไป ความสะใจชั่วคราวสร้างความเสียหาย คนหนึ่งคนอีกด้านก็มีหัวใจ แค่ลองคิดมองใหม่ ลองคิดว่าเขาเป็นใครบางคน ถ้า ถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็นแม่เธอ เธอจะว่าไง ถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็นพ่อเธอ เธอจะว่าไง ถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็นแฟนเธอ เธอจะว่าไง ถ้าเขา ถ้าเขานั้นเป็นเพื่อนเธอ เธอจะว่าไง กล้าไหม?