ไอ้บ้า

เหล็กโคน, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไอ้บ้า เหล็กโคน

Am | Am C |Am | Am C |

Am | Am |C | C |Dm | Dm |G | G |

กูไม่ดีAmด มึงยังหาว่ากูดีดกูไม่ดูCด มึงยังหาว่ากูดูดกูไม่สูDmบ มึงยังหาว่ากูสูบมึงบ้าเอGอ ไอ้บ้ากูไม่ยรAmร มึงยังหาว่ากูยรรกูไม่เชืCอน มึงยังหาว่ากูเชือนกูไม่เควืDmอน มึงยังหาว่ากูเควือนมึงบ้าเอGอ ไอ้บ้า

ไอ้บาดลวAmก มึงมองคนแค่หน้าตาไอ้บาดลวCก มึงมองคนแค่ร่างกายไอ้บาดลวDmก สมองหมา ปัญญาควายกูบอGกว่ากูไม่ได้เล่นยา

กูทำแต่งาCน กูหาแต่เงิGน สร้างรถ ซื้อบ้าAmทำเพื่อครอบครัCว เพื่อคนที่รัGก สร้างตัวทั้งนั้Amไม่มีหรอกเมCา ไม่มีหรอกเชืGอน ไม่มีหรอกยรAmมองคน อย่ามองแค่หน้าตFมองคนให้มองที่สันดาGน..ไอ้ปัญญาอ่Am | Amอน..

C | G |Am | Am |
C | G |Am | Am |

F | G |Em | Am |
F | F |G | G |

* | ** | *** |

ไอ้ปัญญาอ่Fอน..ไอ้บาดลGวก มองคนให้มองที่ข้างใAmไอ้บาดลวAmก..คอร์ดเพลง ไอ้บ้า เหล็กโคน

เนื้อเพลง ไอ้บ้า เหล็กโคน กูไม่ดีด มึงยังหาว่ากูดีด กูไม่ดูด มึงยังหาว่ากูดูด กูไม่สูบ มึงยังหาว่ากูสูบ มึงบ้าเออ ไอ้บ้า กูไม่ยรร มึงยังหาว่ากูยรร กูไม่เชือน มึงยังหาว่ากูเชือน กูไม่เควือน มึงยังหาว่ากูเควือน มึงบ้าเออ ไอ้บ้า ไอ้บาดลวก มึงมองคนแค่หน้าตา ไอ้บาดลวก มึงมองคนแค่ร่างกาย ไอ้บาดลวก สมองหมา ปัญญาควาย กูบอกว่ากูไม่ได้เล่นยา กูทำแต่งาน กูหาแต่เงิน สร้างรถ ซื้อบ้าน ทำเพื่อครอบครัว เพื่อคนที่รัก สร้างตัวทั้งนั้น ไม่มีหรอกเมา ไม่มีหรอกเชือน ไม่มีหรอกยรร มองคน อย่ามองแค่หน้าตา มองคนให้มองที่สันดาน ไอ้ปัญญาอ่อน ไอ้ปัญญาอ่อน ไอ้บาดลวก มองคนให้มองที่ข้างใน ไอ้บาดลวก