ลืมอ้ายแล้วกา

  จรัล มโนเพ็ชร   ลืมอ้ายแล้วกา   เพื่อชีวิต   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลืมอ้ายแล้วกา จรัล มโนเพ็ชร

G C | G C |G C | G C |
D | D |G C | G |

ลืมอ้ายแล้วกGา.. ก่อCนสัญญGากั๋นว่CาจะใG Cด..ลืมฮัGกที่เกCยฝากไGว้  ลืมCขอนไม้Gที่เกCยนั่งเคีG C Gยง

ลืมเปี๊Cยด ลืมซ๊Gา ลืมCโอ่งฮ๊Gา ลืมมีG7ด ลืมเขีAmยงCาตัดก้อมสินเปีGยง ลืมอมเมี้Dยง ลืมแม้ห่อG C Gยา

ลืมห้างก๊างเฟีGยง  ก่อCนนั่งเคีGยงเกยเลี่CยงหลีกหG Cนียามอ้Gายก๋ำมืCอสาวจีG๋ เล่นCอุ่มลี้GสองคCนจั๋นตG C

ลืมควCายแม่ว๊อGง  ลืCมแม้ข้อGงตี๊เกG7ยใส่ปล๋AmCากึ๊ดสันใดจGา จากบ้านนDา ปอบ่แลบ่เหลีG C Gยว..

ไปอยู่กับไผ๋Am.. ตี๊ไหCน ตางใดกั๋นเล่Emกึ๊ดเติงหาเจ้Gา สุดโศกเศร้าอ้ายเฝ้าแลเหAm Dลียวจะเยี๊ยะจะใดG บ่มีไผ๋G7ซักเสื้อซักเตี่Cยวจ๊ำนักฮักเฮาแห้งเหี่Gยว ยู่คนเดียGวเป๋นดีใคร่ต๋Am Dาย..

ลืมอ้ายแล้วกGา  น้อCงจะตGา ไยว่CาใจG Cดำชาตินี้G เป็นเวCร เป็นกรGรม ตวCยมาซ้ำGตั๋วอ้ายบ่วG C Gาย..

กึ๊ดฮอCดวันนั้Gน อ้ายลืCนขนมจั้Gน ค้ำคอG7เกือบตาAmเตีCยวเซาะหาอี่นาGจนน้ำลายDปอเป็นตังเป็นเหนีG C Gยว..

G C | G C |G C | G C |
D | D |G C | G |

* | ** |

C | C | G | G | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ลืมอ้ายแล้วกา จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง ลืมอ้ายแล้วกา จรัล มโนเพ็ชร ลืมอ้ายแล้วกา ก่อนสัญญากั๋นว่าจะใด ลืมฮักที่เกยฝากไว้ ลืมขอนไม้ที่เกยนั่งเคียง ลืมเปี๊ยด ลืมซ๊า ลืมโอ่งฮ๊า ลืมมีด ลืมเขียง มาตัดก้อมสินเปียง ลืมอมเมี้ยง ลืมแม้ห่อยา ลืมห้างก๊างเฟียง ก่อนนั่งเคียงเกยเลี่ยงหลีกหนี ยามอ้ายก๋ำมือสาวจี๋ เล่นอุ่มลี้สองคนจั๋นตา ลืมควายแม่ว๊อง ลืมแม้ข้องตี๊เกยใส่ปล๋า มากึ๊ดสันใดจา จากบ้านนา ปอบ่แลบ่เหลียว ไปอยู่กับไผ๋ ตี๊ไหน ตางใดกั๋นเล่า กึ๊ดเติงหาเจ้า สุดโศกเศร้าอ้ายเฝ้าแลเหลียว จะเยี๊ยะจะใด บ่มีไผ๋ซักเสื้อซักเตี่ยว จ๊ำนักฮักเฮาแห้งเหี่ยว ยู่คนเดียวเป๋นดีใคร่ต๋าย ลืมอ้ายแล้วกา น้องจะตา ไยว่าใจดำ ชาตินี้ เป็นเวร เป็นกรรม ตวยมาซ้ำตั๋วอ้ายบ่วาย กึ๊ดฮอดวันนั้น อ้ายลืนขนมจั้น ค้ำคอเกือบตาย เตียวเซาะหาอี่นาย จนน้ำลายปอเป็นตังเป็นเหนียว