ลำบากใจบ่

 ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลำบากใจบ่ ลำเพลิน วงศกร

แล่นนำเจ้D#า ยิ่งเข้าใกล้เหมือนยิ่งFไกลคือจั่งอ้าD#ยบ่มีตัวตFสัญญานบอD#กว่าอีกบ่ดFชะตาความฮักA#ของอ้ายคงขาดคนเคยฮัD#กกับบ่ฮักมันฮู้Fสึกกะเจ็บลึDmก เจ็บคักขนาGmกะเลยอยาD#กถามแหน่จักบาดอย่าเกรงใจเด้Fอ..

F | F |

น้องคงมีคนใหA#ม่ อ้ายเลยได้เป็นคDmที่เจ้าบ่อยากทGmนฝืนอยู่ข้าง ๆDmบอกกันD#ได้เด้อ ถ้ามีอีหยัDmงจักอย่างที่เจ้Cmาคึดไว้ตอนนี้F

เริ่มสิฮู้แล้วล่A#ะ..ว่าอ้ายเป็นไDmต้องเฮ็ดโตจั่งใGmด๋นับจากนาทีDmนี้เวลาD#ที่เหลือ กะอยากเฮ็Dmดให้ดีก่อนสิเบิCmดหน้าที่คำว่าแฟF

* |

ลำบากใจบ่D#ที่มีคนจั่งอ้าFขออยู่ใกล้ Dmๆ เจ้าอึดอัGmดบ่ถ้ามื้อนี้D#ยังดีบ่พFอ อ้ายกะA#สิไปบ่อยากเป็นคนD#อยู่ขวางหู ขวางตFมันเสียเวลDmาเจ้าไปเริ่มกับคนGmใหม่ถึงคำตอD#บสิตัดขั้วหัวใFจ อ้ายกะสิยอA#ม..

F |

ถึงใจบ่พร้อA#มสิเสียเจ้าตอนนี้Dmถ้าหากมันเฮ็Gmดใฟ้เจ้าฮู้สึกดีDmขึ้นนาทที่D#เหลือ ถึงเจ็บแฮDmงสิบืนบืนไปตาD#ยไกล ๆ เจ้าดอกหนFา โอ..

A# Dm | D# F |
A# Dm | D# F | F |

* | ** |

ถึงคำตอD#บสิตัดขั้วหัวใF | Fจ..อ้ายกะสิยอA#ม..คอร์ดเพลง ลำบากใจบ่ ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง ลำบากใจบ่ ลำเพลิน วงศกร แล่นนำเจ้า ยิ่งเข้าใกล้เหมือนยิ่งไกล คือจั่งอ้ายบ่มีตัวตน สัญญานบอกว่าอีกบ่ดน ชะตาความฮักของอ้ายคงขาด คนเคยฮักกับบ่ฮักมันฮู้สึก กะเจ็บลึก เจ็บคักขนาด กะเลยอยากถามแหน่จักบาด อย่าเกรงใจเด้อ น้องคงมีคนใหม่ อ้ายเลยได้เป็นคน ที่เจ้าบ่อยากทนฝืนอยู่ข้างๆบอกกันได้เด้อ ถ้ามีอีหยังจักอย่าง ที่เจ้าคึดไว้ตอนนี้ เริ่มสิฮู้แล้วล่ะ ว่าอ้ายเป็นไผ ต้องเฮ็ดโตจั่งใด๋นับจากนาทีนี้ เวลาที่เหลือ กะอยากเฮ็ดให้ดี ก่อนสิเบิดหน้าที่คำว่าแฟน ลำบากใจบ่ที่มีคนจั่งอ้าย ขออยู่ใกล้ๆเจ้าอึดอัดบ่ ถ้ามื้อนี้ยังดีบ่พอ อ้ายกะสิไป บ่อยากเป็นคนอยู่ขวางหู ขวางตา มันเสียเวลาเจ้าไปเริ่มกับคนใหม่ ถึงคำตอบสิตัดขั้วหัวใจ อ้ายกะสิยอม ถึงใจบ่พร้อมสิเสียเจ้าตอนนี้ ถ้าหากมันเฮ็ดใฟ้เจ้าฮู้สึกดีขึ้น นาทที่เหลือ ถึงเจ็บแฮงสิบืน บืนไปตายไกลๆเจ้าดอกหนา โอ ถึงคำตอบสิตัดขั้วหัวใจ อ้ายกะสิยอม