ซ้ำเขา

นุก ฐิติมา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซ้ำเขา นุก ฐิติมา

Am | F |C | G |
Am | F |C | E |

Am | F |C | G |
Am | F |C | G | G |

เขAmามาป้อนคำหวาน เบิ่งสันดาGนออกอยู่เฮ็Fดปานน้องบ่ฮู้ว่าอ้ายเป็นผู้Gจั่งใด๋น้อAmงบ่ได้ใจง่ายกับผู้ชาGยหลายใจจำเอาไว้F..เด้ออ้ายเด้Eอ เด้อ ๆ อ้ายเด้Amอ..

เบิดปีF เบิดซาติ ได้พ้อแต่แนGวเก่า ๆเหลืออยากจากเขEmา ซ้ำเขาอยู่จั่งซี่AmขอแบบโสดอีหFลี.. สืมีG | Gบ่..

มันซ้ำเขCา น้องบ่เอาดอกอ้ายไปหลอGกคนอื่นโลดสาได้แล้วถิ่Fม ส่ำหมู ส่ำหมา อย่ามาเฮ็Gดนิสัยซั่ว ๆซ้ำเขCา น้องบ่เอาดอก  ไผกะบอGกว่าอ้ายขี้ตั๋วกินแล้วถิ่Fมซะซายไปทั่วซั่วคัGก ซั่วคัก ซั่วแหGน่..

* | ** |

Am | F |C | G |

Am | F |C | G |
Am | F |C | G | G |

* | ** | ** |

Am | F | C | G | G | Am |คอร์ดเพลง ซ้ำเขา นุก ฐิติมา

เนื้อเพลง ซ้ำเขา นุก ฐิติมา เขามาป้อนคำหวาน เบิ่งสันดานออกอยู่ เฮ็ดปานน้องบ่ฮู้ว่าอ้ายเป็นผู้จั่งใด๋ น้องบ่ได้ใจง่ายกับผู้ชายหลายใจ จำเอาไว้ เด้ออ้ายเด้อ เด้อๆอ้ายเด้อ เบิดปี เบิดซาติ ได้พ้อแต่แนวเก่าๆเหลืออยากจากเขา ซ้ำเขาอยู่จั่งซี่ ขอแบบโสดอีหลี สืมีบ่ มันซ้ำเขา น้องบ่เอาดอก อ้ายไปหลอกคนอื่นโลดสา ได้แล้วถิ่ม ส่ำหมู ส่ำหมา อย่ามาเฮ็ดนิสัยซั่วๆซ้ำเขา น้องบ่เอาดอก ไผกะบอกว่าอ้ายขี้ตั๋ว กินแล้วถิ่มซะซายไปทั่ว ซั่วคัก ซั่วคัก ซั่วแหน่