หนุ่มหาดใหญ่ สาวเชียงใหม่

 ยิว คนเขียนเพลง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  คำเมือง  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หนุ่มหาดใหญ่ สาวเชียงใหม่ ยิว คนเขียนเพลง
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรวิทย์ ชี้ทางดี

Cm | Fm |A# | D# |

น้องสาD#ว บ้านเจ้าอยู่ไหCmพี่เป็นหนุ่มใต้Fm แอบหลงรักจึงได้มA#อาจเป็Cmน..ดั่งโชคชะตFmบุญนำพFmา..ให้มาพบเธA#

น้องเป็D#น..คนเมืองเชียงใหCmม่ข่าวคราวมากมาFmย เปิ้นบอกคนใต้ว่าใจดำA#จริงหรืCmอ..ที่เขาว่ากัFmขี้จุ๊ทั้งนั้A#น น้องไม่ค่อยเชื่อD#ใจ

น้องเอD#ย คนใต้ตัวดำCmแต่ใจไม่ดำFmดั่งคนเขาพรรณA#ปักษ์ใCmต้ หากน้องได้มFmจะรู้ดีว่A#า..ไม่มีใครใจดำD#

พี่จ๋D#า บ้านพี่อยู่ไหCmพี่เป็นคนใต้Fm อยู่ที่ไหนล่ะพี่จ๋A#หากพี่รักจริCmงก็ให้ผู้ใหญ่มาหFmมาหมายมั่นสัญญA#า มาทำตามประเพณีD#

น้องเป็D#น..คนเมืองเชียงใหCmม่พี่เป็นหนุ่มใต้Fm จะจำไว้ให้สัญญA#พี่คนบ้านไกCmล พี่อยู่หาดใหญ่จังหวัดสงขลFmจะให้ผู้ใหญ่มาหA#า มาหมั้นขวัญตาแน่นอD#

หากพี่พูดจริD#ง..ดั่งคำที่เอ่CmจะพาไปเลFmย แอ่วเมืองเหนือชมความงาA#เจ็ดร้อยกว่าปีCm เชียงใหม่ยังคงคู่กับความงาFmมีดอยสุเทพสถาA#น อยู่คู่ฟ้าเมืองเชียงใหD#ม่

พี่นั้นพูดจริD#งดั่งคำที่กล่Cmาวอยากพาน้องสาFmวไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วยกัA#เล่นน้ำทะเลCm ชมสะพานเปรมฯ ที่บ้านของฉัFmรุ่งเช้าฟังธรD#รม ขอพรพนA#มจากหลวงพ่อทD# D#7วด..

(สองเราสัญญG#าเราอยู่ใต้ฟ้A#าเดียวกัD#น)(อยู่ใต้ดวC7งตะวัFmน แม้กายห่างกัA#นแต่ใจไม่D#ห่าง)  D#7(จากกันเพื่อเจG#อ จะกลับมาสร้A#างตำนาD#น)ว่าหนุ่มหาดใหCmญ่คงไม่คอยนFmานเมื่อหลงรักสาA#วเชียงใหD#ม่

Cm | Fm |A# | D# |

* | ** |

Cm | Fm |A# | D# |คอร์ดเพลง หนุ่มหาดใหญ่ สาวเชียงใหม่ ยิว คนเขียนเพลง

เนื้อเพลง หนุ่มหาดใหญ่ สาวเชียงใหม่ ยิว คนเขียนเพลง น้องสาว บ้านเจ้าอยู่ไหน พี่เป็นหนุ่มใต้ แอบหลงรักจึงได้มา อาจเป็น ดั่งโชคชะตา บุญนำพา ให้มาพบเธอ น้องเป็น คนเมืองเชียงใหม่ ข่าวคราวมากมาย เปิ้นบอกคนใต้ว่าใจดำ จริงหรือ ที่เขาว่ากัน ขี้จุ๊ทั้งนั้น น้องไม่ค่อยเชื่อใจ น้องเอย คนใต้ตัวดำ แต่ใจไม่ดำดั่งคนเขาพรรณา ปักษ์ใต้ หากน้องได้มา จะรู้ดีว่า ไม่มีใครใจดำ พี่จ๋า บ้านพี่อยู่ไหน พี่เป็นคนใต้ อยู่ที่ไหนล่ะพี่จ๋า หากพี่รักจริงก็ให้ผู้ใหญ่มาหา มาหมายมั่นสัญญา มาทำตามประเพณี น้องเป็น คนเมืองเชียงใหม่ พี่เป็นหนุ่มใต้ จะจำไว้ให้สัญญา พี่คนบ้านไกล พี่อยู่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา จะให้ผู้ใหญ่มาหา มาหมั้นขวัญตาแน่นอน หากพี่พูดจริง ดั่งคำที่เอ่ย จะพาไปเลย แอ่วเมืองเหนือชมความงาม เจ็ดร้อยกว่าปี เชียงใหม่ยังคงคู่กับความงาม มีดอยสุเทพสถาน อยู่คู่ฟ้าเมืองเชียงใหม่ พี่นั้นพูดจริงดั่งคำที่กล่าว อยากพาน้องสาวไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วยกัน เล่นน้ำทะเล ชมสะพานเปรมฯ ที่บ้านของฉัน รุ่งเช้าฟังธรรม ขอพรพนมจากหลวงพ่อทวด (สองเราสัญญาเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน) (อยู่ใต้ดวงตะวัน แม้กายห่างกันแต่ใจไม่ห่าง) (จากกันเพื่อเจอ จะกลับมาสร้างตำนาน) ว่าหนุ่มหาดใหญ่คงไม่คอยนาน เมื่อหลงรักสาวเชียงใหม่