อุ้ยคำ

 จรัล มโนเพ็ชร อุ้ยคำ เพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อุ้ยคำ จรัล มโนเพ็ชร

G#m | G#m |C# | C# |
G#m | G#m |C# | C# |

อุ๊G#mย.. คำC#..อุ๊G#mย.. คำC#..อุ๊G#mย.. คำC#..

อุ๊ยคำคนแG#mก่.. ท่าทางใจดีC#m..ลูกผัวบ่มีE  อยู่ตัวคนเดีD#ยว..มะแลงแดดอ่อG#mน.. อุ๊ยคำกำเคีC#mยว..เกี่ยวผักบุ้Eงใส่บุงกลางหนD#อง..

ตาก่ฟ้G#mา ก่ฟาC#ง.. หลังก่งุ้F#ม ก่ก่Bองอยู่กลางหนEอง จนมืด จนค่ำD#..

แล้วแกก็แบ่G#mง (แล้วแกก็แบ่ง)ผักบุ้งเป็นก๋ำC#m (ผักบุ้งเป็นก๋ำ)ส่งขาประจำE เลี้ยงตัว สืบมD#า..

อุ๊ยคำเกยบอG#mก.. เล่าความเป๋นมC#mา..ลูกผัวก่อนหน้Eานั้นอยู่ต้วยกั๋D#น..

แล้วมาวันหนึ่G#mง (แล้วมาวันหนึ่ง)ผัวแกก่พลัC#mน (ผัวแกก่พลัน)มาต๋ายละกั๋Eน เหลือเพียงลูกสาD#ว..

แต่แล้วแฮG#mมบ่เมิC#น มีเรื่อF#งอื้อฉBาวลูกสาEวหนีต้วยปอจD#าย..

อุ๊ยคำเลยอG#mยู่ (อุ๊ยคำเลยอยู่)คนเดียวเปลี่ยวดาC#mย (คนเดียวเปลี่ยวดาย)ตุ๊กใจ๋ ตุ๊กก๋Eาย ปี้น้องบ่มีD#..

* |

อุ๊ยคำคนแก่G#m.. ท่าทางใจดีC#m..ลูกผัวบ่มีE เป็นดีเอ็นดูล้ำD#..แลงนี้แดดG#mอ่อน.. บ่หันอุ๊ยคำC#m..เกยมาประจำE อุ๊ยคำ ไปไหD#น..

หมู่ผักบุ้G#mงยอดซC#ม เซาซF#บ บ่ไหBเป็นจะใดE ไปแล้ว อุ๊ยคำD#..ฟ้ามืดมัวหม่G#mน.. เมฆฝนครื้มดำC#m..เสียงพระอ่านธรEรม ขออุ๊ยคำD#..ไปดีG#m..

* | ** | *** | * |คอร์ดเพลง อุ้ยคำ จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง อุ้ยคำ จรัล มโนเพ็ชร อุ๊ย คำ อุ๊ย คำ อุ๊ย คำ อุ๊ยคำคนแก่ ท่าทางใจดี ลูกผัวบ่มี อยู่ตัวคนเดียว มะแลงแดดอ่อน อุ๊ยคำกำเคียว เกี่ยวผักบุ้งใส่บุงกลางหนอง ตาก่ฟ้า ก่ฟาง หลังก่งุ้ม ก่ก่อง อยู่กลางหนอง จนมืด จนค่ำ แล้วแกก็แบ่ง (แล้วแกก็แบ่ง) ผักบุ้งเป็นก๋ำ (ผักบุ้งเป็นก๋ำ) ส่งขาประจำ เลี้ยงตัว สืบมา อุ๊ยคำเกยบอก เล่าความเป๋นมา ลูกผัวก่อนหน้านั้นอยู่ต้วยกั๋น แล้วมาวันหนึ่ง (แล้วมาวันหนึ่ง) ผัวแกก่พลัน (ผัวแกก่พลัน) มาต๋ายละกั๋น เหลือเพียงลูกสาว แต่แล้วแฮมบ่เมิน มีเรื่องอื้อฉาว ลูกสาวหนีต้วยปอจาย อุ๊ยคำเลยอยู่ (อุ๊ยคำเลยอยู่) คนเดียวเปลี่ยวดาย (คนเดียวเปลี่ยวดาย) ตุ๊กใจ๋ ตุ๊กก๋าย ปี้น้องบ่มี อุ๊ยคำคนแก่ ท่าทางใจดี ลูกผัวบ่มี เป็นดีเอ็นดูล้ำ แลงนี้แดดอ่อน บ่หันอุ๊ยคำ เกยมาประจำ อุ๊ยคำ ไปไหน หมู่ผักบุ้งยอดซม เซาซบ บ่ไหว เป็นจะใด ไปแล้ว อุ๊ยคำ ฟ้ามืดมัวหม่น เมฆฝนครื้มดำ เสียงพระอ่านธรรม ขออุ๊ยคำ ไปดี