เกลียดเพลงรัก

 Pancake สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เกลียดเพลงรัก PANCAKE วงแพนเค้ก
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Asus2 Bsus2 | C#m9 |
Asus2 G#m | F#m |
Asus2 G#m | B |

นั่Asus2งฟังบทเพBsus2ลง อยู่กับเพลงรัC#m9กที่เธอเคยให้กันที่เมื่อก่อนตัวฉัAsus2นไม่เคยBsus2อยากฟังC#m9ก็เบื่อหน่าย ไม่ชอบ มันซังกะตาย

เพลAsus2งที่เธอตั้งใBsus2ต้องการจะสื่อความหมาC#m9ยในใจให้ฉันเพลงรักAsus2ที่จริงใจ วันนี้G#mมาลองฟัง วันBsus2ที่ไม่มีเธอ

เพีAsus2ยงดนตรีG#m..บรรเลงขึ้นมา อยู่F#mน้ำตาก็ไหลได้ฟัAsus2งใจควาG#mม ก็เลยเข้าใจ เธF#mอรักฉันมากจัง ้เกลีAsus2ยดตัวเG#mอง ที่เพิ่งคิดได้ อยาBกจะย้อนความหลัง

เธอAsus2คือคนที่คอBsus2ยเดินจับมือฉัC#m9นมันคือคนที่คอยแต่เอาแต่ผลักไสเธอAsus2คือคนที่รักBsus2และจริงใจฉัC#m9นมันคือคนที่ไม่เคยคิดและไม่ค่อยดูแลบทAsus2เพลงรักG#m..ที่เธอให้ กลัF#mบคืนมาได้ไหมเกลีAsus2ยดเพลงรัG#mก ก็เปลี่ยนไป ฟัBงเมื่อไร..ก็คิดถึง(Asus2)เธอ..

Asus2 G#m | Bsus2 |

เพลAsus2งเดียวเท่านั้Bsus2น ที่บ่งบอกควาC#m9มในใจได้มากมายแต่ทำไมตัวฉัAsus2นไม่เคยBsus2.. ใส่ใจ  C#m9ก็เบื่อหน่ายไม่ชอบมันซังกะตาย

ทำใAsus2ห้เธอเสียใจBsus2 กว่าจะรู้ก็สาC#m9ย ในวันที่เสียไปเพลงรักAsus2ที่จริงใจ มันซึ้G#mงกว่าเพลงใด วันBsus2ที่ไม่มีเธอ

* | ** |

เพลF#mงรัก ทำไมมันซาบ มันซึ้ง กว่าเพลงBใดยิ่งฟังใจความบทเพลง คำร้อF#mง ทำนอง ที่เธอให้ที่บอBกว่ารักมากมายฉัAsus2นมันคือคืนที่มอG#mงข้ามไปที่เธF#mอต้องการจะสื่อความหมาย..    Asus2ไม่เคG#mยแคร์ ไม่เคยBดูแล ไม่เคยเข้าใจ จนวันนี้..

เพีAsus2ยงดนตรีG#m..บรรเลงขึ้นมา อยู่F#mน้ำตาก็ไหลเกลีAsus2ยดตัวเG#mอง ที่เพิ่งคิดได้ อยาBกจะย้อนความหลัง

** |

Asus2 G#m | Bsus2 |คอร์ดเพลง เกลียดเพลงรัก PANCAKE วงแพนเค้ก

เนื้อเพลง เกลียดเพลงรัก PANCAKE แพนเค้ก นั่งฟังบทเพลง อยู่กับเพลงรักที่เธอเคยให้กัน ที่เมื่อก่อนตัวฉันไม่เคยอยากฟัง ก็เบื่อหน่าย ไม่ชอบ มันซังกะตาย เพลงที่เธอตั้งใจ ต้องการจะสื่อความหมายในใจให้ฉัน เพลงรักที่จริงใจ วันนี้มาลองฟัง วันที่ไม่มีเธอ เพียงดนตรี บรรเลงขึ้นมา อยู่น้ำตาก็ไหล ได้ฟังใจความ ก็เลยเข้าใจ เธอรักฉันมากจัง ้ เกลียดตัวเอง ที่เพิ่งคิดได้ อยากจะย้อนความหลัง เธอคือคนที่คอยเดินจับมือ ฉันมันคือคนที่คอยแต่เอาแต่ผลักไส เธอคือคนที่รักและจริงใจ ฉันมันคือคนที่ไม่เคยคิดและไม่ค่อยดูแล บทเพลงรัก ที่เธอให้ กลับคืนมาได้ไหม เกลียดเพลงรัก ก็เปลี่ยนไป ฟังเมื่อไร ก็คิดถึงเธอ เพลงเดียวเท่านั้น ที่บ่งบอกความในใจได้มากมาย แต่ทำไมตัวฉันไม่เคย ใส่ใจ ก็เบื่อหน่ายไม่ชอบมันซังกะตาย ทำให้เธอเสียใจ กว่าจะรู้ก็สาย ในวันที่เสียไป เพลงรักที่จริงใจ มันซึ้งกว่าเพลงใด วันที่ไม่มีเธอ เพลงรัก ทำไมมันซาบ มันซึ้ง กว่าเพลงใด ยิ่งฟังใจความบทเพลง คำร้อง ทำนอง ที่เธอให้ ที่บอกว่ารักมากมาย ฉันมันคือคืนที่มองข้ามไป ที่เธอต้องการจะสื่อความหมาย ไม่เคยแคร์ ไม่เคยดูแล ไม่เคยเข้าใจ จนวันนี้ เพียงดนตรี บรรเลงขึ้นมา อยู่น้ำตาก็ไหล เกลียดตัวเอง ที่เพิ่งคิดได้ อยากจะย้อนความหลัง