ผักกาดจอ

  จรัล มโนเพ็ชร   เพื่อชีวิต   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพ็ชร
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

Em |

 Em  บ้านอ้าย เป๋นตูบติดดิน   ส่วนบ้านยุพิน เป๋นบังกาโล   อ้ายเดิAmนเซซัดเซโซ น้องใส่Cเตี่ยวในวาโก้   อ้ายใส่เตี่ยวโหB7ล ก๋าแมวลอดบ่วง

   บ้านน้Emอง กิ๋นแกงฮังเล   ส่วนบ้านอ้ายเพ้ กิ๋นผักกาดจG   น้องนั่Amง รถสีจงออน  เป๋นฟอร์ดฟาวค่อC   ส่วนอ้ายต้องจB7ร  ขี่มอเตอร์คาEmร์

โอEmย กั๋วแล้ว ตายแล้ว กั๋วแล้วเจ้าข้Gกั๋วนัก กั๋วหAmนา กั๋วจอผักกาEmเจ้าตื่นขึ้นมAmา สีมอยไปกาEmซื้อผักกาดมาจGอ ใส่ส้มมะขาCม ตี้ฝัG/Bกงอ ๆ AmคาบเดีCยว คาบเดียวบ่พอกิ๋นผักกาดจB7อ จนต้องใกล้ ต้องปอEm

Em | Em |B7 | B7 | Em |

ขึ้นเฮืEmอน ขึ้นเฮือนมาต่องแต่งเปิดฝาหม้อแกCง โอ๊ะ ผักกาดจB7

อ้ายไAmปแอ่วสาวบ้านเหนือสาวมักส้าบ่าเขืCอ กับผักกาดจB7พออ้ายไAmปแอ่วสาวบ้านใCต้สาวมักแค๊บไขB7 กับผักกาดจEm

น้องสาEmว หน้าขาวอล่องฉ่Gองสำมักน้ำพริกอ่องC กับผักกาดจB7กึ๊ดไAmป เป๋นดีไค้ฮุ๋Cกิ๋นยาหมูตุ้B7ย กับผักกาดจEmหนึ่งจEmอ สองจอ  สามจอ สี่จอ ห้าจB7หกจGอ เจ๊ดจอ พอก่อนหนB7อ ผักกาดจอ

Em |ฟังเพลง - ผักกาดจอ จรัล มโนเพ็ชร - YouTube

เนื้อเพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพ็ชร บ้านอ้าย เป๋นตูบติดดิน ส่วนบ้านยุพิน เป๋นบังกาโล อ้ายเดินเซซัดเซโซ น้องใส่เตี่ยวในวาโก้ อ้ายใส่เตี่ยวโหล ก๋าแมวลอดบ่วง บ้านน้อง กิ๋นแกงฮังเล ส่วนบ้านอ้ายเพ้ กิ๋นผักกาดจอ น้องนั่ง รถสีจงออน เป๋นฟอร์ดฟาวค่อน ส่วนอ้ายต้องจร ขี่มอเตอร์คาร์ โอย กั๋วแล้ว ตายแล้ว กั๋วแล้วเจ้าข้า กั๋วนัก กั๋วหนา กั๋วจอผักกาด เจ้าตื่นขึ้นมา สีมอยไปกาด ซื้อผักกาดมาจอ ใส่ส้มมะขาม ตี้ฝักงอๆ คาบเดียว คาบเดียวบ่พอ กิ๋นผักกาดจอ จนต้องใกล้ ต้องปอง ขึ้นเฮือน ขึ้นเฮือนมาต่องแต่ง เปิดฝาหม้อแกง โอ๊ะ ผักกาดจอ อ้ายไปแอ่วสาวบ้านเหนือ สาวมักส้าบ่าเขือ กับผักกาดจอ พออ้ายไปแอ่วสาวบ้านใต้ สาวมักแค๊บไข กับผักกาดจอ น้องสาว หน้าขาวอล่องฉ่อง สำมักน้ำพริกอ่อง กับผักกาดจอ กึ๊ดไป เป๋นดีไค้ฮุ๋ย กิ๋นยาหมูตุ้ย กับผักกาดจอ หนึ่งจอ สองจอ สามจอ สี่จอ ห้าจอ หกจอ เจ๊ดจอ พอก่อนหนอ ผักกาดจอ