รวมใจไทยข้ามโควิด-19

 คาราบาว เพื่อชีวิต โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รวมใจไทยข้ามโควิด 19 แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยืนยง โอภากุล, แอ๊ด คาราบาว

C | G |

Am Em | Dm G |

เกิดมGา..บนโลกใบนี้.. ล้วนมีชะตDา..กรรมร่วมกัEmทุกคGน..คือหนึ่งในนั้น.. ในสนามDรบ..สงครามโควิEmให้ดูแCล..ระวังตนเอง.. ช่วยลดสะกดCเชื้อสู่คนใกล้ชิGคนไทยAmพร้อมใจฝ่าวิกฤEmต โควิด-19D อย่างรู้เท่าทัG

ฝันร้าCย..จะมลายไป.. ด้วยเราคนไทCย..ร่วมกันฝ่าGฟันขอส่งแรงใAmจ ให้คุณหมอ พยาบาEmมดงานนิรนDาม..แห่งสาธารณสุGข..

Am Em | Dm G |

หน้ากาGก..นั้นมีไม่พอ..สำหรับคุณหมDอ พยาบาล และผู้ป่วEmใครมีG..ขอจงมาช่วย.. มาบริจาDคให้โรงพยาบาEmล..

รณรงCค์..ให้หมั่นล้างมือกินร้อน ใช้ช้อนกลCาง..ส่วนตัGป้องกัAmนสัมผัสสารคัดหลั่Emระวังมือที่เปื้Dอน..ไปจับใบหน้G

ทิ้งหน้ากาFก..ติดเชื้อให้ถูกที่ ถูกGทางใครที่เสี่Fยง.. ก็ให้อยู่บ้าน 14 วัGจงร่วมมืAmอ ร่วมใจกันฝ่าฟัEmไม่เห็นแกตัAmวในภาวะที่คับขัEmข้ามโรคร้ายไปด้วยกัDน สามัคคีเถิดผองGไทย

C G | C G |

Am Em | D G | G |

หน้ากากผ้Fา..สำหรับประชาชน คนธรรมดGา..หน้ากากเขีFยว..อนามัย สำหรับผู้ป่วย หมGอ พยาบาลจงร่วมมืAmอ ร่วมใจกันฝ่าฟัEmไม่เห็นแก่ตัAmวในภาวะที่คับขัEmข้ามโรคร้ายไปด้วยกัDน สามัคคีเถิดผองGไทย

ไม่เห็นแก่ตัAmวในภาวะที่คับขัEmข้ามโรคร้ายไปด้วยกัDน สามัคคีพี่น้องGไทย..  G

ฝันร้าCย..จะมลายไป ด้วยเราคนไทCย..ร่วมกันฝ่าGฟันขอส่งแรงใAmจให้คุณหมอ พยาบาEmมดงานนิรนาDม.. ด้วยเสียงปรบมืGอ..คอร์ดเพลง รวมใจไทยข้ามโควิด-19 แอ๊ด คาราบาว

เมื่อประเทศเผชิญภัยโรคระบาด ไม่ใช่แค่รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ข้าราชการกระทรวงต่างๆ ที่ต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อยุติโรคระบาด แต่ประชาชนทุกคนเองก็ต้องช่วยกัน ดูแลตัวเอง ทำตามคำแนะนำเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคร้ายที่ยังไม่มีวิธีการรักษา ในความตึงเครียดที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าและเอาชนะภัยโควิด-19 นี้ให้ได้ แอ๊ด คาราบาว จึงได้ตั้งใจสร้างสรรค์บทเพลง “รวมใจไทยข้ามโควิด19” มอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน “รวมใจไทยข้ามโควิด-19” จากปลายปากกาของ แอ๊ด คาราบาว แต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ตระหนักถึงการดูแลตัวเอง ป้องกันและระวังในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ขับขันอย่างทุกวันนี้ อีกทั้งยังต้องการให้ทุกคนหันมาช่วยกันเพื่อสาธารณสุขทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง รวมถึงช่วยกันดูแลสังคม ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน รวมถึงส่งแรงใจให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานหนัก อยากให้หมอและพยาบาลไม่หมดกำลังใจที่จะต่อสู่เพื่อพี่น้องประชาชนเราคนไทยทุกคน แล้วเราคนไทยจะก้าวข้ามผ่านโรคร้ายนี้ไปด้วยกัน เนื้อเพลง รวมใจไทยข้ามโควิด-19 แอ๊ด คาราบาว เกิดมา บนโลกใบนี้ ล้วนมีชะตา กรรมร่วมกัน ทุกคน คือหนึ่งในนั้น ในสนามรบ สงครามโควิด ให้ดูแล ระวังตนเอง ช่วยลดสะกดเชื้อสู่คนใกล้ชิด คนไทยพร้อมใจฝ่าวิกฤต โควิด-19 อย่างรู้เท่าทัน ฝันร้าย จะมลายไป ด้วยเราคนไทย ร่วมกันฝ่าฟัน ขอส่งแรงใจ ให้คุณหมอ พยาบาล มดงานนิรนาม แห่งสาธารณสุข หน้ากาก นั้นมีไม่พอ สำหรับคุณหมอ พยาบาล และผู้ป่วย ใครมี ขอจงมาช่วย มาบริจาคให้โรงพยาบาล รณรงค์ ให้หมั่นล้างมือ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ส่วนตัว ป้องกันสัมผัสสารคัดหลั่ง ระวังมือที่เปื้อน ไปจับใบหน้า ทิ้งหน้ากาก ติดเชื้อให้ถูกที่ ถูกทาง ใครที่เสี่ยง ก็ให้อยู่บ้าน 14 วัน จงร่วมมือ ร่วมใจกันฝ่าฟัน ไม่เห็นแกตัวในภาวะที่คับขัน ข้ามโรคร้ายไปด้วยกัน สามัคคีเถิดผองไทย หน้ากากผ้า สำหรับประชาชน คนธรรมดา หน้ากากเขียว อนามัย สำหรับผู้ป่วย หมอ พยาบาล จงร่วมมือ ร่วมใจกันฝ่าฟัน ไม่เห็นแก่ตัวในภาวะที่คับขัน ข้ามโรคร้ายไปด้วยกัน สามัคคีเถิดผองไทย ไม่เห็นแก่ตัวในภาวะที่คับขัน ข้ามโรคร้ายไปด้วยกัน สามัคคีพี่น้องไทย ฝันร้าย จะมลายไป ด้วยเราคนไทย ร่วมกันฝ่าฟัน ขอส่งแรงใจให้คุณหมอ พยาบาล มดงานนิรนาม ด้วยเสียงปรบมือ