รางวัลแด่คนช่างฝัน

  จรัล มโนเพ็ชร   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร

A# | F |C | C |

 F  อย่ากลับคืนคำGm เมื่อเธอย้ำAmสัญญGm F  อย่าเปลี่ยนวาจGmา เมื่อเวลAmาแปรเปลี่ยนไป   ให้เธอหมA#ายมั่นคCง แล้วอย่าหลAงไปเชื่อใคDm   เดิGmนทางไป อย่าหวั่นไหCวใครกางกั้น

 F  มีดวงตะวัGmน..ส่องเป็นแAmสงสีทอGm F  กระจ่างครรลGmอง..ให้ใฝ่ปอAmงและสร้างสรรค์   เมื่อดอกไม้A#แย้มบาCน.. ให้คนหาAญสู้ไม่หวั่Dm   คืGmอรางวัล..แด่ความฝันCอันยิ่งใหญ่..ให้เธF | (F7)อ..

บนA#ทางเดินที่มีFขวากหนามถ้าAเธอคร้าน ถอยไDmป ฉันคงเก้อฉัA#นยังพร้อมช่วยเธAmอเสมอเพียGงตัวเธอ..ไม่หนีCไปเสียก่อน

 F  จะปลอบดวงใGmจ..ให้เธอหาAmยร้าวราGm F  จะเป็นสะพาGmน..ให้เธอเดินAmไปแน่นอน   จะเป็นสาA#ยน้ำเย็นC..ดับกระหาAยยามโหยอ่อDm   คอGmยอวยพร..ให้เธอสมCดังหวังได้..นิรันF | (F7)ดร์..

F Gm | Am Gm |F Gm | Am |

A# C | A Dm |Gm | C |F | F7 |

** | *** | * |คอร์ดเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร อย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร เดินทางไป อย่าหวั่นไหวใครกางกั้น มีดวงตะวัน ส่องเป็นแสงสีทอง กระจ่างครรลอง ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์ เมื่อดอกไม้แย้มบาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น คือรางวัล แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอ บนทางเดินที่มีขวากหนาม ถ้าเธอคร้าน ถอยไป ฉันคงเก้อ ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ เพียงตัวเธอ ไม่หนีไปเสียก่อน จะปลอบดวงใจ ให้เธอหายร้าวราน จะเป็นสะพาน ให้เธอเดินไปแน่นอน จะเป็นสายน้ำเย็น ดับกระหายยามโหยอ่อน คอยอวยพร ให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์