แล้วมันจะผ่านไป

  ทรงไทย   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แล้วมันจะผ่านไป ทรงไทย
ทำนอง/เรียบเรียง: กิตติลักษณ์ โรหิตาจลเนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะโปรดิวเซอร์: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่งสังกัดค่าย: lookkonlek, ลูกคนเล็กติดต่องานแสดง: 0823646153, 0917961596

A# F | Gm |A# F | Gm |
A# F | D# |Gm F | D# |

 A#  แล้วมัFนจะผ่านไGmป.. A#  ทุกข์ภัFยที่ผจGmญ.. A#  หนทาFงที่มืดมD#น..   อดทนเข้าไGmว้.. คFน.. เรD#า..

 A#  แล้วมัFนจะผ่านไGmป.. A#  เดี่ยวมัFนก็จะเช้Gmา.. A#  ไม่ซึFม ไม่เศD#ร้า..   ไม่เอาจะร้Gmอง.. ทำF.. ไมD#..

ถ้าแม้A#เธอมีใจF.. ถ้าฝัGmนยังไม่ฝ่D#อ..ถ้าแม้A#เธอดีพFอ ที่เหลือก็ง่ายGmดาย    D#(สิ่งใหGmม่ที่สวยงาFม..กำลังมD#า)

 A#  แล้วมัFนจะผ่านไGmป.. A#  หัวใจFที่เจ็บมGmา.. A#  น้ำตFาที่กลบตD#า..   ก็จะระเหGmย.. แห้Fง.. ไปD#..   ไม่รักก็แล้Gmว.. กัFน.. ไปD#..      F

A# | F |Gm | D# |
A# | F |Gm | D# |
A# | F |Gm | D# |
A# | F |Gm | D# |

ถ้าแม้A#เธอมีใจF.. ถ้าคิGmดจะสู้ต่D#อ..ถ้าแม้A#เธอดีพFอ.. ฉันก็ชื่นGmใจ..   D#

A# | F |

ไม่ใช่GmวันของเรFา ก็ปล่อยมันD#ไปไม่ใช่GmวันของเรFา ไม่ต้องคิดอะD#ไร

Gm F | D# | ( x2 )คอร์ดเพลง แล้วมันจะผ่านไป ทรงไทย

เนื้อเพลง แล้วมันจะผ่านไป ทรงไทย แล้วมันจะผ่านไป ทุกข์ภัยที่ผจญ หนทางที่มืดมน อดทนเข้าไว้ คน เรา แล้วมันจะผ่านไป เดี่ยวมันก็จะเช้า ไม่ซึม ไม่เศร้า ไม่เอาจะร้อง ทำ ไม ถ้าแม้เธอมีใจ ถ้าฝันยังไม่ฝ่อ ถ้าแม้เธอดีพอ ที่เหลือก็ง่ายดาย (สิ่งใหม่ที่สวยงาม กำลังมา) แล้วมันจะผ่านไป หัวใจที่เจ็บมา น้ำตาที่กลบตา ก็จะระเหย แห้ง ไป ไม่รักก็แล้ว กัน ไป ถ้าแม้เธอมีใจ ถ้าคิดจะสู้ต่อ ถ้าแม้เธอดีพอ ฉันก็ชื่นใจ ไม่ใช่วันของเรา ก็ปล่อยมันไป ไม่ใช่วันของเรา ไม่ต้องคิดอะไร