ตั้งธงไม่ทนคนโกง

  คาราบาว   แอ๊ด คาราบาว   Mild   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตั้งธงไม่ทนคนโกง ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) Feat. เป้ MVL
เนื้อร้อง: ยืนยง โอภากุล, บดินทร์ เจริญราษฎร์ทำนอง: ยืนยง โอภากุลเรียบเรียง: ภูวกฤต นนท์ธนธาดาดนตรี: แอ๊ด คาราบาว

Em | D |Em | D |

ธงไตEmรรงค์มี 3 สี ชาติจีนเจริญดีD เพราะมี สี จิ้นผิEmผู้นำEm พูดจริง ทำจริง เป็นสิ่งที่ชนDในชาติปรารถนEmผู้ตาCมก็ต้องทำด้วGย ช่วยกันDสร้างชาติวัฒนGา..ไม่ยอFม ไม่ทน ไม่เฉยชEmา.. รวมพลังสร้างค่Dา..นิยBม..คนไทยไม่โกBง.. คนไทยไม่โกBง..

 Em  ไม่ยอDม ไม่ทน ไม่เฉยชา.. Em  ไม่ยอDม ไม่ทน ไม่เฉยชา..

ถ้าสุEmจริตในจิตใจ มุ่งทำสิ่งใดD ย่อมสมปรารถนEmเมืองไทEmยมีข้าวในนา มีปลาในนํ้Dา ลํ้าเลิศกว่าใคEmไม่เห็Cนแก่ได้แก่ตัGว ไม่ถือสิDทธิ์บุคคลเป็นเรื่องใหGญ่เพราะส่วนรวFมคือประเทศไทEmเป็นของคนไทDย..เท่ากันทุกคGน..

ไม่ยอGม ไม่ทน ไม่เฉยรวมพลังเพื่อนเอDย คนไทยไม่โกGเกิดร่Emวมใต้ธงไตรรงGค์ เพื่อให้ชาติมั่นคDง ไม่โกงก็พGขอเพียCงมีจิตสำนึกEm.. ระลึกถึงDการมีส่วนร่วGประเทศไทAmยเป็นทรัพย์ส่วนรวEmคนไทยต้องร่วDมกันปกปักรักษGอย่Dาไปทนคนขี้โกGง.. อย่าDไปทนคนขี้โกGง..

สระโEmอ ก ไก่ ง งูกี่ประเทศที่ล่มสลายก็ลองไปอ่านข่าวดูสอนกันมาตั้งแต่พ่อแม่ที่บ้านยันครูแต่ทำไมบางคนยังคิดว่าทำแบบนี้มัน Coolตั้งแต่ข้อสอบ Lobby ไปยันใบสั่งถ้าพี่ไม่พูด ถ้าผมไม่พูด ก็คงไม่เป็นไรมั้งแค่ช่วยกันคนละนิด ถึงเงินไม่กี่ตังค์ถ้าช่วยกันขนาดนี้ ไม่นานประเทศคงพัง

พอแล้Emว พอแล้ว จากนี้เราจะไม่ยอมพอแล้ว พอแล้ว จากนี้เราจะไม่ทนช่วยกันปลุกจิตสำนึกในใจทุก ๆ คนให้คนโกงมันวอดวายจากการกระทำของตน

* | ** |

คนขี้โกEmง นั้นมันโกงได้ทุกเรื่องมีสมองที่ปราดเปรื่องแต่เรื่อง โกง โกง โกงชาติไทยไม่อยู่ยั้งยืนยงก็เพราะมีคนขี้โกง ล้นบ้าน ล้นเมืองเอาตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จเครื่องยังพังเครื่องยังเข็ด เพทุบายมันท่วมท้นขอแค่เพียงคนไทยเราไม่ทนคนขี้โก๊งขี้โกง ธงไตรรงค์ก็โบกโบย

** |

อย่Dาไปทนคนขี้โกGง.. อย่าDไปทนคนขี้โกGง..คอร์ดเพลง ตั้งธงไม่ทนคนโกง ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) Feat. เป้ MVL

เนื้อเพลง ตั้งธงไม่ทนคนโกง ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) Feat. เป้ MVL ธงไตรรงค์มี 3 สี ชาติจีนเจริญดี เพราะมี สี จิ้นผิง ผู้นำ พูดจริง ทำจริง เป็นสิ่งที่ชนในชาติปรารถนา ผู้ตามก็ต้องทำด้วย ช่วยกันสร้างชาติวัฒนา ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยชา รวมพลังสร้างค่า นิยม คนไทยไม่โกง คนไทยไม่โกง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยชา ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยชา ถ้าสุจริตในจิตใจ มุ่งทำสิ่งใด ย่อมสมปรารถนา เมืองไทยมีข้าวในนา มีปลาในนํ้า ลํ้าเลิศกว่าใคร ไม่เห็นแก่ได้แก่ตัว ไม่ถือสิทธิ์บุคคลเป็นเรื่องใหญ่ เพราะส่วนรวมคือประเทศไทย เป็นของคนไทย เท่ากันทุกคน ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังเพื่อนเอย คนไทยไม่โกง เกิดร่วมใต้ธงไตรรงค์ เพื่อให้ชาติมั่นคง ไม่โกงก็พอ ขอเพียงมีจิตสำนึก ระลึกถึงการมีส่วนร่วม ประเทศไทยเป็นทรัพย์ส่วนรวม คนไทยต้องร่วมกันปกปักรักษา อย่าไปทนคนขี้โกง อย่าไปทนคนขี้โกง สระโอ ก ไก่ ง งู กี่ประเทศที่ล่มสลายก็ลองไปอ่านข่าวดู สอนกันมาตั้งแต่พ่อแม่ที่บ้านยันครู แต่ทำไมบางคนยังคิดว่าทำแบบนี้มัน Cool ตั้งแต่ข้อสอบ Lobby ไปยันใบสั่ง ถ้าพี่ไม่พูด ถ้าผมไม่พูด ก็คงไม่เป็นไรมั้ง แค่ช่วยกันคนละนิด ถึงเงินไม่กี่ตังค์ ถ้าช่วยกันขนาดนี้ ไม่นานประเทศคงพัง พอแล้ว พอแล้ว จากนี้เราจะไม่ยอม พอแล้ว พอแล้ว จากนี้เราจะไม่ทน ช่วยกันปลุกจิตสำนึกในใจทุกๆคน ให้คนโกงมันวอดวายจากการกระทำของตน คนขี้โกง นั้นมันโกงได้ทุกเรื่อง มีสมองที่ปราดเปรื่องแต่เรื่อง โกง โกง โกง ชาติไทยไม่อยู่ยั้งยืนยง ก็เพราะมีคนขี้โกง ล้นบ้าน ล้นเมือง เอาตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จ เครื่องยังพังเครื่องยังเข็ด เพทุบายมันท่วมท้น ขอแค่เพียงคนไทยเราไม่ทน คนขี้โก๊งขี้โกง ธงไตรรงค์ก็โบกโบย อย่าไปทนคนขี้โกง อย่าไปทนคนขี้โกง