เธอมีคำตอบของฉันหรือยัง

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอมีคำตอบของฉันหรือยัง กล้วย แสตมป์

Am | G |

Am | G |Am | G |

ก็นานแล้วหนAmา.. ที่ฉันฝาGกคำถามไว้..ยังจำได้ไหมAm.. ที่เธอบอGกยังไม่รู้..ที่เธอสัญFญา.. ว่าจะเอาCไปคิดดู..ว่าใจDmของเธอ..รู้สึกกับฉันGยังไง..

 F  ไม่อยากคิดเอGง เออเอAmง.. F  อยากฟังจากปาGกของเธAmอ.. F  ที่ดีกับฉัGนเหลือเกิAmน..   เหตุผFลมันคืออะไEร..

เธอมีคำตอFบให้ฉัGนหรือยัAmง?ฉันพร้อมจะฟัFงนานแล้Gว รู้ไหAmม?อยากรู้Fว่าเธGอ..คิดกับฉัEmนยังไAmง?แค่เพื่อFนทั่วไป.. หรือมากกว่านั้Gน?

เธอพอจะตอFบฉันไGด้ไหมเธAmอ..ถ้าใจเธอพFอจะมีGให้ฉัAmน..อย่างที่FฉันมีG..ให้เธEmอมานาAmน..พูดคำFว่ารัก..  G    สักคำได้ไหม...

Am | G |

ความรู้สึกฉัAmน.. ฉันสาGรภาพไปแล้ว..ตอบเธอหมดแล้Amว.. ทุกสิ่งที่Gเธอสงสัย..ให้ตอบอีกทีF.. ก็คือรักCเธอหมดใจ..เหมือนกันDmบ้างไหม? ตอบฉันGได้ไหมเธอ?

* | ** | *** |

Am | Am |Am | E |

** | *** |

 Am | G               สักคำได้ไหAmม...ฟังเพลง - เธอมีคำตอบของฉันหรือยัง กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง undefinedเธอมีคำตอบของฉันหรือยัง กล้วย แสตมป์ ก็นานแล้วหนา ที่ฉันฝากคำถามไว้ ยังจำได้ไหม ที่เธอบอกยังไม่รู้ ที่เธอสัญญา ว่าจะเอาไปคิดดู ว่าใจของเธอรู้สึกกับฉันยังไง ไม่อยากคิดเอง เออเอง อยากฟังจากปากของเธอ ที่ดีกับฉันเหลือเกิน เหตุผลมันคืออะไร เธอมีคำตอบให้ฉันหรือยัง? ฉันพร้อมจะฟังนานแล้ว รู้ไหม? อยากรู้ว่าเธอคิดกับฉันยังไง? แค่เพื่อนทั่วไป หรือมากกว่านั้น? เธอพอจะตอบฉันได้ไหมเธอ ถ้าใจเธอพอจะมีให้ฉัน อย่างที่ฉันมีให้เธอมานาน พูดคำว่ารัก สักคำได้ไหม ความรู้สึกฉัน ฉันสารภาพไปแล้ว ตอบเธอหมดแล้ว ทุกสิ่งที่เธอสงสัย ให้ตอบอีกที ก็คือรักเธอหมดใจ เหมือนกันบ้างไหม? ตอบฉันได้ไหมเธอ? สักคำได้ไหม