ไร้ฝั่ง

  ไววิทย์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไร้ฝั่ง ไววิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไปรวิทย์ สุขเกษม, สูนนาก อยู่สมโรงเรียบเรียง: สูนนาก อยู่สมโรงติดต่องานแสดง: 0994245954

Dm C | Dm |Dm C | F |
Dm C | F C Dm |A# C | Dm |

ฝาDmก.. สายCลมช่วยกระDmซิบฝั่งบอDmก.. ว่าCยังคงไปไม่FถึงสงัDmดสายลมเสียCงคลื่นหวิวไหFวในห้วCงคำนึDmทรุดเข่A#า ล้มตัวลงตึCง ทิ้งไปกับเรืDm

ฝั่Dmง.. แสนCไกล ไม่เคยDmใกล้ฝั่งราวA#แววแห่งหวัCงอยู่แสนFใกลแสงA#เดือนเยือนแล้วCลานิทรFาหลัCบฝันDmไปA#กอยู่ในฝันร้าAย..ทุกคราDmวคืน

เรืGmอเอยจงอภัCยในความผิดพลั้FฉัA#นมองไม่เห็นCฝั่งจะไปFถึงพริ้วไหA#วกลางทะเลCครามคล้อFยตามลCมเจ้าพัดDmตึงฝาA#กสายลมไปถึCงจูบฝั่งฝันDmที

Dm C | Dm |Dm C | F |
Dm C | F C Dm |A# C | Dm |

* |

พริ้วไหA#วกลางทะเลCครามคล้อFยตามลCมเจ้าพัดDmตึงฝาA#กสายลมไปถึCงจูบฝั่งฝันแทนฉันที

Dm C | Dm C | ( x4 )คอร์ดเพลง ไร้ฝั่ง ไววิทย์

เนื้อเพลง ไร้ฝั่ง ไววิทย์ ฝาก สายลมช่วยกระซิบฝั่ง บอก ว่ายังคงไปไม่ถึง สงัดสายลมเสียงคลื่น หวิวไหวในห้วงคำนึง ทรุดเข่า ล้มตัวลงตึง ทิ้งไปกับเรือ ฝั่ง แสนไกล ไม่เคยใกล้ฝั่ง ราวแววแห่งหวังอยู่แสนใกล แสงเดือนเยือนแล้วลา นิทราหลับฝันไป ตกอยู่ในฝันร้าย ทุกคราวคืน เรือเอยจงอภัยในความผิดพลั้ง ฉันมองไม่เห็นฝั่งจะไปถึง พริ้วไหวกลางทะเลคราม คล้อยตามลมเจ้าพัดตึง ฝากสายลมไปถึงจูบฝั่งฝันที พริ้วไหวกลางทะเลคราม คล้อยตามลมเจ้าพัดตึง ฝากสายลมไปถึงจูบฝั่งฝันแทนฉันที