ก็คนมันคิดถึง

 เอฟ วรัญญู  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ก็คนมันคิดถึง เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN
เนื้อร้อง: ปอนด์ อินทวงศ์ทำนอง: เอฟ วรัญญู

A# | Am |A#m C | F | F |

อยากตะโกนFดัง ๆ ให้เธCอ..เห็นใDmจ..เธFอจะได้ยินหม้Cาย ฉันคิดถึงเธDmอ..ก็คนA#มันเหงาเดียวCดาย มันอยาAmกโทรไปหาDmเธอ..มันคิดถึงเธGmอ  ไม่รู้A#อิทำพรือCดี..

ต้อFงทนเหงาเดียวดาCยอีกนานเท่าไหDmร่เธFอถึงจะเห็นใจCผู้ชายคนนี้Dmก็เธอA#มาเงียบหายCไป รู้หม้Amายว่าคCนทางDmนี้ใจคอไม่ดีGm หวังเหวิCดทุกคืนทุกวัF

จากกันไปGmแสนไกล ไกAmลสุดตDmได้แต่พึ่A#ง ลม ฟ้Cา ให้พาไFช่วยพาควGmามคิดถึง ควAmามห่วงใDmอยู่หนA#ใด ให้เธอได้Cรู้

ว่ายังมีA#คนคิดถึง ยังมีDmคนห่วงใยและยังมีGmความจริงใจ..ให้เธอCนะกลับมาหA#ากันสักครั้ง ฉันยังคอAmยและห่วงหาฉันสัญญGmา จะรักCและภักFดี

F C | Dm |F C | Dm |

A# C | Am C Dm |Gm C | F |

* | ** |

ก็เพราะฉัA#นยังมีคนคิดถึง ฉัDmนยังห่วงใยและยังมีGmความจริงใจ..ให้เธอCนะกลับมาหA#ากันสักครั้ง ฉันยังคอAmยและห่วงหาฉันสัญญGmา จะรักCและภักFดี

ขอสัญGmญา จะมีCแค่เธอคนA#เดียว..  A#m         F      Fฟังเพลง - ก็คนมันคิดถึง เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN - YouTube

เนื้อเพลง ก็คนมันคิดถึง เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN อยากตะโกนดังๆให้เธอ เห็นใจ เธอจะได้ยินหม้าย ฉันคิดถึงเธอ ก็คนมันเหงาเดียวดาย มันอยากโทรไปหาเธอ มันคิดถึงเธอ ไม่รู้อิทำพรือดี ต้องทนเหงาเดียวดายอีกนานเท่าไหร่ เธอถึงจะเห็นใจผู้ชายคนนี้ ก็เธอมาเงียบหายไป รู้หม้ายว่าคนทางนี้ ใจคอไม่ดี หวังเหวิดทุกคืนทุกวัน จากกันไปแสนไกล ไกลสุดตา ได้แต่พึ่ง ลม ฟ้า ให้พาไป ช่วยพาความคิดถึง ความห่วงใย อยู่หนใด ให้เธอได้รู้ ว่ายังมีคนคิดถึง ยังมีคนห่วงใย และยังมีความจริงใจ ให้เธอนะ กลับมาหากันสักครั้ง ฉันยังคอยและห่วงหา ฉันสัญญา จะรักและภักดี ก็เพราะฉันยังมีคนคิดถึง ฉันยังห่วงใย และยังมีความจริงใจ ให้เธอนะ กลับมาหากันสักครั้ง ฉันยังคอยและห่วงหา ฉันสัญญา จะรักและภักดี ขอสัญญา จะมีแค่เธอคนเดียว