เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน

 ไม้เมือง เสถียร ทำมือ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: พนา ณะวงค์วรรณ์สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

นาC#mน เนิ่นนานเหลือเกิBที่ต้องเดิAนบนทางเงียบเหEงาจบไปC#mแล้วคำว่าเรBา ในใจก็รู้C#m..

ลืC#mมไม่เคยคิดลืBม  ก็ยังรัAกยังคิดถึงเธอEอยู่ทุกลF#mมหายใจ ทุกครั้Bงที่หายใจ

พรุ่งนี้C#m.. กี่พรุ่งนี้B เธอก็ไม่กลับAมาแต่ชีวิEต.. ฉันB/D#ยังกอดเธอไC#mว้..พรุ่งนี้A.. อะไรมากมาG#mยก็ต้องเปลี่ยนไC#mฉันเข้าใF#mจ มันต้องเป็นไปAตามวันเวลB

แต่เวลEา แต่เวลG#mา..ไม่เคยพC#mาเธอไปจากใจG#mฉันแม้Aเราไม่ได้พบEกัน  แต่ใจฉัF#mนยังมองเห็นเธBเธอยังยิ้Eม เสียงยังหวB/D#าน..อยู่ในใC#mจของฉัBนเสมAอ..จะมีF#mสักวันไหมเธBอ..ที่เธอจะรู้Aว่าฉันBยังเหมือนเEดิม..(A B)

นาC#mน ยิ่งนานเท่าไรBเรื่องของเรAายิ่งไกลเกินหวัEไม่เหลืC#mอแม้ฝันลาง ๆB ให้พอได้ฝัC#mน..

เธC#mอคงได้พบคBน..ที่เธอรัAกเอาไว้ดูแลEกันที่มัF#mนเป็นไป.. ก็ให้Bมันเป็นไป

* | ** |

C#m B | A E |C#m B |A | B |

* | ** |

C#m B | A B |C#m B |A | B | A |ฟังเพลง - เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง - YouTube

เนื้อเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง นาน เนิ่นนานเหลือเกิน ที่ต้องเดินบนทางเงียบเหงา จบไปแล้วคำว่าเรา ในใจก็รู้ ลืมไม่เคยคิดลืม ก็ยังรักยังคิดถึงเธออยู่ ทุกลมหายใจ ทุกครั้งที่หายใจ พรุ่งนี้ กี่พรุ่งนี้ เธอก็ไม่กลับมา แต่ชีวิต ฉันยังกอดเธอไว้ พรุ่งนี้ อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไปตามวันเวลา แต่เวลา แต่เวลา ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน แม้เราไม่ได้พบกัน แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน อยู่ในใจของฉันเสมอ จะมีสักวันไหมเธอ ที่เธอจะรู้ว่าฉันยังเหมือนเดิม นาน ยิ่งนานเท่าไร เรื่องของเรายิ่งไกลเกินหวัง ไม่เหลือแม้ฝันลางๆให้พอได้ฝัน เธอคงได้พบคน ที่เธอรักเอาไว้ดูแลกัน ที่มันเป็นไป ก็ให้มันเป็นไป