ฮาลองเบย์

 วัชราวลี สตริง ชิลๆ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮาลองเบย์ วัชราวลี Whatcharawalee

F Am | Gm A#m |
F Am | Gm A#m |

เก็บสตาFงค์ซื้อตั๋ว จองห้อAmงนอนฉันคิดบินไปGmพักผ่อน..  A#mผ่านคืนนี้F พรุ่งนี้ตอนตื่นAmนอนฉันคงไปยังจุGmดหมาย.. A#m

เวลานี้Fที่แสงยามAmเย็น ท้องฟ้าเป็Gmนประกาย    A#mล่องA#ลอย  ลอAmยไป  ผ่าFนคืนวัน

อาจจะมอFงว่าฉันเหมือนจะหAmนีฉันแค่ไปตามหัวGmใจ..     A#mเหนื่อยมานาFน ไม่คิดถึงสิ่Amงไหนแค่พักมันก็เท่Gmานั้น..  A#mเพื่อไปคิFดทบทวนใจที่Amพังเพราะเจอคนที่รักGmจาง..   A#mใช้A#การ..เดินAmทาง..เพื่อปรัFบดวงใจ..

เหงFา.. ก็ต้องผ่าAmนคืนนี้Gm A#mไป..เขFา.. ไม่ได้อยู่AmในหัGm A#mวใจ..ข้ามขอบฟ้Fาทะเลไปแค่Amไหน  หนีGmตัวเองไปสุดA#mไกลสักA#วัน..ฉัAmนคง..จะกลับFคืนมา..

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ฮาลองเบย์ วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง ฮาลองเบย์ วัชราวลี Whatcharawalee เก็บสตางค์ซื้อตั๋ว จองห้องนอน ฉันคิดบินไปพักผ่อน ผ่านคืนนี้ พรุ่งนี้ตอนตื่นนอน ฉันคงไปยังจุดหมาย เวลานี้ที่แสงยามเย็น ท้องฟ้าเป็นประกาย ล่องลอย ลอยไป ผ่านคืนวัน อาจจะมองว่าฉันเหมือนจะหนี ฉันแค่ไปตามหัวใจ เหนื่อยมานาน ไม่คิดถึงสิ่งไหน แค่พักมันก็เท่านั้น เพื่อไปคิดทบทวนใจที่พัง เพราะเจอคนที่รักจาง ใช้การ เดินทาง เพื่อปรับดวงใจ เหงา ก็ต้องผ่านคืนนี้ไป เขา ไม่ได้อยู่ในหัวใจ ข้ามขอบฟ้าทะเลไปแค่ไหน หนีตัวเองไปสุดไกล สักวัน ฉันคง จะกลับคืนมา