อย่าร้อนวิชา

  ธีเดช ทองอภิชาติ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าร้อนวิชา ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตนเเพรทองเรียบเรียง: ศุภกาญจน์ พรหมเกิด

Em | C |D | Em |
C | D |Em | D |

เส้นทาEmงชีวิตวัยรุ่น.. มีต้นทุนGชีวิตที่ต่างกันมีความคิDด มีความฝัน มีอดีDตประสบการณ์ที่แตกCต่างกันออกไปD

ด้วยควEmาม อยากรู้ อยากลอGคึกคะนอAmง เร่าร้อน เอาแต่Emใจสิ่งแวดล้อGมรอบ ๆ กาย ก็เป็นอีกAmหนึ่งปัจจัยที่ทำให้Cวัยรุุ่นยุคใหDม่..เปลี่ยนไปเป็นเด็กGใจแตก.. G D/F#

ในยุEmคที่โซเชียลเปรี้ยวจี๊GยาเสพติAmดก็ฮิตขึ้นติดชาEmร์ตก็เลยทำใGห้โอกาส..การเข้าถึงAmความผิดพลาดแทบไม่ต้อCงยุ่งยากอะไรG..

บวกกับวัEmยที่ไร้เดียวงสEmเติบโตมGาบนความสบาGความรู้เท่Amาไม่ถึงการณ์ จึงกลายเป็นเหยื่Amอมากมายกว่าจะรู้Cอีกทีก็สาDย..เกินไปที่จะGกลับตัว.G G#.

อย่าฝาAmกอนาคตไว้กับEmอบายมุขอย่าคิAmดเอาแต่หนุกแต่หรEmอย ไม่สนใจจงคิAmดดูให้ดี ก่อนที่Emจะทำอะไรเพราะว่าCทุกการตัดสินใจ มันอยู่ที่ตัวDเรา

พ่อแม่หวัCงพึ่งเจ้า ครูเล่Dาหวังเจ้าสร้างEm | Emชื่อชาติหวัAmงกำลังฝีมือD เจ้าคือความหวัGงทั้งปวงทั้งหมGด..อย่าตัดบAmทด้วยการเสพยDอย่าร้อนวิชGาจนพ่อแD/F#ม่น้ำตาEmตกจงตั้งใAmจเล่าเรียนเพื่ออDนาคตไม่ใช่Cเอ่ยคำขอโทษD.. ในวันที่หมดGหนทาง..  D

Em | Em |G | G |
Am | D |G | G |
Am | D |G D/F# | Em |
Am | D |G | D |

* | ** |

Em | Em |G | G |
Am | D |G D/F# | Em |
Am | D |C | D |G | D | G |คอร์ดเพลง อย่าร้อนวิชา ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง อย่าร้อนวิชา ธีเดช ทองอภิชาติ เส้นทางชีวิตวัยรุ่น มีต้นทุนชีวิตที่ต่างกัน มีความคิด มีความฝัน มีอดีตประสบการณ์ ที่แตกต่างกันออกไป ด้วยความ อยากรู้ อยากลอง คึกคะนอง เร่าร้อน เอาแต่ใจ สิ่งแวดล้อมรอบๆกาย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทำให้วัยรุุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนไปเป็นเด็กใจแตก ในยุคที่โซเชียลเปรี้ยวจี๊ด ยาเสพติดก็ฮิตขึ้นติดชาร์ต ก็เลยทำให้โอกาส การเข้าถึงความผิดพลาด แทบไม่ต้องยุ่งยากอะไร บวกกับวัยที่ไร้เดียวงสา เติบโตมาบนความสบาย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงกลายเป็นเหยื่อมากมาย กว่าจะรู้อีกทีก็สาย เกินไปที่จะกลับตัว อย่าฝากอนาคตไว้กับอบายมุข อย่าคิดเอาแต่หนุกแต่หรอย ไม่สนใจ จงคิดดูให้ดี ก่อนที่จะทำอะไร เพราะว่าทุกการตัดสินใจ มันอยู่ที่ตัวเรา พ่อแม่หวังพึ่งเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังทั้งปวงทั้งหมด อย่าตัดบทด้วยการเสพยา อย่าร้อนวิชาจนพ่อแม่น้ำตาตก จงตั้งใจเล่าเรียนเพื่ออนาคต ไม่ใช่เอ่ยคำขอโทษ ในวันที่หมดหนทาง