หรือฉันคิดไปเอง

 ส้ม มารี  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง ส้ม มารี (Zom Marie)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Sakdithat Tuwichianเรียบเรียง: Pinmanus Lertsinudomโปรดิวเซอร์: Akarachon Rachapandiสังกัดค่าย: Spicydiscติดต่องานแสดง: 0949666262, 0936697494

A#maj7 Am | Gm Fmaj7 |
A#maj7 Am | Gm Fmaj7 |

 Fmaj7  อยู่คนเดียวมานานหลายปีAm   ไม่มีใครเข้ามาสักทีGm   แต่ชีวิCตก็ยังเดินต่อไป

 Fmaj7  จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใAm   แต่งเรื่องราว เติมสิ่งที่หายGmไป   ให้ชีวิCตมีความหมาย

แต่สุดท้าA#ยแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอกไม่มีAmอะไรเกินกว่าคนทั่วไปก็ขอให้หยุGmดไว้.. เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคC

ที่ดูคล้าFย ๆ ว่าเธอAmนั้นรักคงเป็นเพราDmะฉันคิดไปเองAmทั้งนั้นเธอไม่เคยA#เอ่ย..คำว่าAmรักกันมีแต่ฉัGmนที่คิดไปฝ่ายเดีCยว

ที่อยู่กับฉัFน ใช้เวลาAmด้วยกันนั่นเพียงฉัDmนแค่คิดไปเองAmใช่ไหมแล้วที่เธอA#กอด อุ่นไอAmที่ได้บอกฉัGmนทีว่าจริCง หรือฉันคิด(F)ไปเอง

 Fmaj7  อยู่คนเดียวอย่างเคยก็ดีAm   ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขGmาย่ำยี   เจ็บคราวนี้Cจำจนตาย

 Fmaj7  อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้นใAmช่   เป็นคนสุดท้ายที่จะฝากไว้Gmทั้งใจ   ก็ได้แค่คล้าCยเพียงเท่านั้น

* | ** |

A#maj7 Am | Gm Fmaj7 |
A#maj7 Am | A#m C |

** |

A# D |

บอกฉันA#ทีว่าจริCง หรือฉันFคิดไปเองคอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง ส้ม มารี (Zom Marie)

เนื้อเพลง หรือฉันคิดไปเอง ส้ม มารี (Zom Marie) อยู่คนเดียวมานานหลายปี ไม่มีใครเข้ามาสักที แต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไป จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจ แต่งเรื่องราว เติมสิ่งที่หายไป ให้ชีวิตมีความหมาย แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก ไม่มีอะไรเกินกว่าคนทั่วไป ก็ขอให้หยุดไว้ เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย ที่ดูคล้ายๆว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น เธอไม่เคยเอ่ย คำว่ารักกัน มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว ที่อยู่กับฉัน ใช้เวลาด้วยกัน นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้ บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง อยู่คนเดียวอย่างเคยก็ดี ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขาย่ำยี เจ็บคราวนี้จำจนตาย อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้นใช่ เป็นคนสุดท้ายที่จะฝากไว้ทั้งใจ ก็ได้แค่คล้ายเพียงเท่านั้น บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง