กุ้งแช่น้ำตา

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กุ้งแช่น้ำตา แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Dm C | A# C |Dm C | F |

กฎข้อสิบสาFมของการมานั่Amงฟังเพลงร้านเหล้Dmคือห้าCมทุ่มใจให้สาA#ว..ตาเศร้า ๆC ที่นั่งคนFเดียวทั้งรู้ก็เผA#ลอ..หลงรักเธAmอเสียจนเต็มเหนี่DmยวหลงคิCดว่าคนมาเที่A#ยว เขาจGmะจริงใจกับเรC

รับข้อกล่าวหFา ประพฤติสายตC/Eาในทางไม่DmดีคำตอบCหัวใจวันนี้A# ที่ได้เจCอคือเธอกับเขFกอดกันนัวเนีA#ย ช่างทำเย้Amยให้ใจฉันเศDmร้าอยู่บนCเก้าอี้ตัวเก่A#า พอเถิดสาCวมันรับไม่Fไหว

กุ้งแช่น้ำตDmา สั่งมCาตบปากซักจานA#เอาแต่Cกุ้งมาแล้วกัDmน น้ำตาCมีเต็มหัวใFใช้เป็นเมนูA#..เพื่อเลี้Cยงส่งคนใจร้Dmายนี่เป็นDครั้งที่เท่าไGmร ที่แอบรักใคA#ร แล้วก็เสียAm C | Cท่า..

ห่อความเสียใจFเช็คบิลกลับไC/EปหลบเลียแผลDmก่อนจากมCาภาพเธอยังหลA#อน ความเจ็CบยังคาลูกตFสมควรอยู่แล้A#ว หากถูกคAmนเขาสมน้ำหน้DmจำไปจCนตายเลยว่A#า..เจอะใครเข้าตCา อย่าเพิ่งใจง่าF

F Am | Dm C |A# C | F |
A# C | Dm C |A# C | F |

* | ** | *** |

F Am | Dm C |A# C | F | F |คอร์ดเพลง กุ้งแช่น้ำตา แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง กุ้งแช่น้ำตา แช่ม แช่มรัมย์ กฎข้อสิบสามของการมานั่งฟังเพลงร้านเหล้า คือห้ามทุ่มใจให้สาว ตาเศร้าๆที่นั่งคนเดียว ทั้งรู้ก็เผลอ หลงรักเธอเสียจนเต็มเหนี่ยว หลงคิดว่าคนมาเที่ยว เขาจะจริงใจกับเรา รับข้อกล่าวหา ประพฤติสายตาในทางไม่ดี คำตอบหัวใจวันนี้ ที่ได้เจอคือเธอกับเขา กอดกันนัวเนีย ช่างทำเย้ยให้ใจฉันเศร้า อยู่บนเก้าอี้ตัวเก่า พอเถิดสาวมันรับไม่ไหว กุ้งแช่น้ำตา สั่งมาตบปากซักจาน เอาแต่กุ้งมาแล้วกัน น้ำตามีเต็มหัวใจ ใช้เป็นเมนู เพื่อเลี้ยงส่งคนใจร้าย นี่เป็นครั้งที่เท่าไร ที่แอบรักใคร แล้วก็เสียท่า ห่อความเสียใจ เช็คบิลกลับไปหลบเลียแผลก่อน จากมาภาพเธอยังหลอน ความเจ็บยังคาลูกตา สมควรอยู่แล้ว หากถูกคนเขาสมน้ำหน้า จำไปจนตายเลยว่า เจอะใครเข้าตา อย่าเพิ่งใจง่าย