ยังไม่ตายอีกหรือ

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am D | G Em |Am D | G | D |

ยังไม่ตายอีกเหGรอ? ถ้อยคำที่เธอทักEmทายเกลียดกันนักหรือไCง ทำไมใช้คำแDรง ๆ พรรณนั้G Emคนเคยเป็นคู่Amอยู่เคียง  D  คนเคยนอนเตียGงด้วยกัน   EmจะลืมสัมพัAmนธ์ จะโกรธเกลียดกัCนไปเลยใช่ไหD

จำไม่ได้เลยเหรอG เธอเองเป็นคนทิ้งEmกันถึงจะเจ็บอย่างนั้Cน ไม่คิด ไม่แค้Dนสักนิดรู้ไหG Emไม่เจอกันมาAmตั้งนาน  D  อุตส่าห์เป็นห่วGงเป็นใย   Emกลับมองพี่ชาAmยอย่างกับตัDวอะไรสักอย่Gาง

มันผิดใช่ไหCมที่คิดถึงเธDอจนแถบขาดGใจมันผิดใช่ไหCมที่มาทักทาDยคนเคยร่วGมทาง   Emมันผิดใช่ไหAmมที่ยังรักเธDอ  รักGไม่เคยจืดจาEmยังอยากAmจะหวัง ยังอยากDจะรอ

ยังไม่ตายอีกเหรGอ? ถ้อยคำที่เธอทักEmทายหากว่าพี่ต้องตาCย ก็ขอน้ำตาสัDกหยดก็พG Emก็คนมันยังAmคิดถึง  D  ก็เลยแบกหน้Gามาง้อ    EmใจมันยังรAmอ ไม่อยากขอDกอดใครคนอื่G

พี่ไม่เชื่Emอจะลืมพี่ลง พี่ไม่เชื่Cอจะหมดเยื่อใยพี่ไม่เชื่Amอว่าในหัวใจจะไม่คิดถึงDกันบ้างเลย

Am | D |

Em | C |Am | D |G | G |

* | ** |

 Em  ใจมันยังรAmอ มันยังรัDก รักเธอคนGเดียว.. Em

Am D | G |คอร์ดเพลง ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง ยังไม่ตายอีกหรือ แช่ม แช่มรัมย์ ยังไม่ตายอีกเหรอ? ถ้อยคำที่เธอทักทาย เกลียดกันนักหรือไง ทำไมใช้คำแรงๆพรรณนั้น คนเคยเป็นคู่อยู่เคียง คนเคยนอนเตียงด้วยกัน จะลืมสัมพันธ์ จะโกรธเกลียดกันไปเลยใช่ไหม จำไม่ได้เลยเหรอ เธอเองเป็นคนทิ้งกัน ถึงจะเจ็บอย่างนั้น ไม่คิด ไม่แค้นสักนิดรู้ไหม ไม่เจอกันมาตั้งนาน อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใย กลับมองพี่ชายอย่างกับตัวอะไรสักอย่าง มันผิดใช่ไหมที่คิดถึงเธอจนแถบขาดใจ มันผิดใช่ไหมที่มาทักทายคนเคยร่วมทาง มันผิดใช่ไหมที่ยังรักเธอ รักไม่เคยจืดจาง ยังอยากจะหวัง ยังอยากจะรอ ยังไม่ตายอีกหรือ? ถ้อยคำที่เธอทักทาย หากว่าพี่ต้องตาย ก็ขอน้ำตาสักหยดก็พอ ก็คนมันยังคิดถึง ก็เลยแบกหน้ามาง้อ ใจมันยังรอ ไม่อยากขอกอดใครคนอื่น พี่ไม่เชื่อจะลืมพี่ลง พี่ไม่เชื่อจะหมดเยื่อใย พี่ไม่เชื่อว่าในหัวใจจะไม่คิดถึงกันบ้างเลย ใจมันยังรอ มันยังรัก รักเธอคนเดียว