เสื้อวิเศษ

  ดร.ระพี บุญเปลื้อง   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสื้อวิเศษ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เนื้อร้อง: ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล, อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดลทำนอง: ประพฤติ ปาลสาร

C | F |C | G |

เป็CนเพียบงคนธรรมดFสองแขน สองขCา เหมือนคนทั่วไปGมีCพ่อแม่และคนรัFเหนื่อยก็อยากพัCก มีบ้านให้กลับไปG

วันCที่โลกนั้นหม่นมัFทุกคนหวาดกลัCว อยากหนีไปให้ไกGเธCอกลับสวมเสื้อตัวนั้Fทิ้งทุกสิ่งพลัCน แล้วก้าวเดินออกไปG

ฉันจึงได้แต่Fสงสัย เธอเอาพลังGจากไหนจึงเสียสลFะ กล้าหาญยิ่งกว่าใคG

Cงจะเป็นเพราะเสื้อFวิเศษใส่ไปแล้Gวมีเวทมนต์เหนือใคC GมีCพลัง..คาถาFวิเศษเสกให้ทุGกคนหายจากโรคภัC Gแต่บาCงที..สิ่งที่Fวิเศษอาจเป็นรัGกยิ่งใหญ่จากข้างใC GทำCให้เธอ..เป็นคนFพิเศษปกป้องฉัGนด้วยรักจากหัวใC G

 C  ส่งความปราถนาดีF   มอบพรที่มีC ขอให้เธอปลอดภัG   เป็Cนเกราะสวมให้กับเธF   เพราะรู้ว่าเธCอ..นั้นสู้ไปเพื่อใคG

* | ** |คอร์ดเพลง เสื้อวิเศษ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

เนื้อเพลง เสื้อวิเศษ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นเพียบงคนธรรมดา สองแขน สองขา เหมือนคนทั่วไป มีพ่อแม่และคนรัก เหนื่อยก็อยากพัก มีบ้านให้กลับไป วันที่โลกนั้นหม่นมัว ทุกคนหวาดกลัว อยากหนีไปให้ไกล เธอกลับสวมเสื้อตัวนั้น ทิ้งทุกสิ่งพลัน แล้วก้าวเดินออกไป ฉันจึงได้แต่สงสัย เธอเอาพลังจากไหน จึงเสียสละ กล้าหาญยิ่งกว่าใคร คงจะเป็นเพราะเสื้อวิเศษ ใส่ไปแล้วมีเวทมนต์เหนือใคร มีพลัง คาถาวิเศษ เสกให้ทุกคนหายจากโรคภัย แต่บางที สิ่งที่วิเศษ อาจเป็นรักยิ่งใหญ่จากข้างใน ทำให้เธอ เป็นคนพิเศษ ปกป้องฉันด้วยรักจากหัวใจ ส่งความปราถนาดี มอบพรที่มี ขอให้เธอปลอดภัย เป็นเกราะสวมให้กับเธอ เพราะรู้ว่าเธอ นั้นสู้ไปเพื่อใคร