คนเดียวก็มากพอ

  Gear Knight   สตริง   แม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนเดียวก็มากพอ Ben Gear Knight เบน เกียร์ไนท์
สังกัดค่าย: RS

G Em | C D |
G Em | C D |

Em | Em |

มองเห็นGแววตา..ที่อ่อนล้าคู่Emเก่า ๆมันฟ้อCงว่าแม่ทุกข์ยากมาขนาดไหDผู้หญิGงคนหนึ่ง..ต้องแบกรับเรื่องEmใหญ่ ๆต้องแลCกทุกความสบายเพื่อให้กับคDน ๆ นี้ D#dim

ไม่เคยEmต้องเสียใBmจ  แม้Cว่าพ่อไม่มีGยังคงEmเดินทางที่ดีBm ยังพร้อCมให้แม่วางใจGกลั่นมาEmเป็นคำพูดหนึ่Bmง.. ให้รู้C ให้แม่เก็บไG D/F#ว้ลูFกภูมิใจที่แม่Dได้ทำ

อย่าน้อยGใจ ไม่ต้องน้อยEmใจเราไม่ต้อCงมีใคร ก็มากDพอกอดแม่Gอุ่น ลมหายใจอุ่Emน และทำให้ลูCกสู้ไม่เคยท้B7มีแม่EmคนเดีDยวก็พA/C#อ..รักCที่สุด รักแม่Dที่สุดเสมอ

G Em | C D |
G Em | C D |

ไม่อยากให้แม่Gกังวล.. กับทุกเรื่Emองในใจจากนี้Cไม่ว่าจะมีอะไรก็ตาDกอดเราจGะไม่หาย จะสุขได้ทุกEmยามจะยิ้Cมให้กัน แม้ว่าจะมีแค่เรDาเท่านี้D#dim

* | ** |

อย่าน้อยGใจ ไม่ต้องน้อยEmใจเราไม่ต้อCงมีใคร ก็มากDพอ

อย่าน้อยAใจ ไม่ต้องน้F#mอยใจเราไม่ต้อDงมีใคร ก็มากEพอกอดแม่Aอุ่น ลมหายใจอุ่F#mน และทำให้ลูDกสู้ไม่เคยท้C#7มีแม่F#mคนเดีEยวก็พB/D#อ..รักDที่สุด รักแม่Eที่สุด..เF#m E B/D#สมอ..รักDที่สุด รักแม่Eที่สุด..เสมอ..

A F#m | D E | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง คนเดียวก็มากพอ Ben Gear Knight เบน เกียร์ไนท์

เนื้อเพลง คนเดียวก็มากพอ Ben Gear Knight เบน เกียร์ไนท์ มองเห็นแววตา ที่อ่อนล้าคู่เก่าๆมันฟ้องว่าแม่ทุกข์ยากมาขนาดไหน ผู้หญิงคนหนึ่ง ต้องแบกรับเรื่องใหญ่ๆต้องแลกทุกความสบายเพื่อให้กับคนๆนี้ ไม่เคยต้องเสียใจ แม้ว่าพ่อไม่มี ยังคงเดินทางที่ดี ยังพร้อมให้แม่วางใจ กลั่นมาเป็นคำพูดหนึ่ง ให้รู้ ให้แม่เก็บไว้ ลูกภูมิใจที่แม่ได้ทำ อย่าน้อยใจ ไม่ต้องน้อยใจ เราไม่ต้องมีใคร ก็มากพอ กอดแม่อุ่น ลมหายใจอุ่น และทำให้ลูกสู้ไม่เคยท้อ มีแม่คนเดียวก็พอ รักที่สุด รักแม่ที่สุดเสมอ ไม่อยากให้แม่กังวล กับทุกเรื่องในใจ จากนี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตาม กอดเราจะไม่หาย จะสุขได้ทุกยาม จะยิ้มให้กัน แม้ว่าจะมีแค่เราเท่านี้ อย่าน้อยใจ ไม่ต้องน้อยใจ เราไม่ต้องมีใคร ก็มากพอ อย่าน้อยใจ ไม่ต้องน้อยใจ เราไม่ต้องมีใคร ก็มากพอ กอดแม่อุ่น ลมหายใจอุ่น และทำให้ลูกสู้ไม่เคยท้อ มีแม่คนเดียวก็พอ รักที่สุด รักแม่ที่สุด เสมอ รักที่สุด รักแม่ที่สุด เสมอ