ความทรงจำ

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความทรงจำ กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

รูปคู่กับเขGากูกะมี เสื้อผ้าเขาซื้อให้นี้Bmกะยังอยู่แต่มื้อนี้กูC.. บ่มีเขาอDยู่มันเศร้าหลาย

กูลืมบ่ไGด้ หัวใจยังบ่ทันBmพร้อมคิดฮอCดกะได้แค่ซอม..เปิดเบิ่Dงรูปเก่าแต่กี้มันลืมบ่ได้G..ง่าย ๆ ฮักคBmนทั้งคนเด้นี้สิให้เซCาคิดฮอด..ได้Bmทันที กะเว้Cา..ง่ายDโพด..D

ควาAmมทรงเรื่องเจ้า..มันBmบ่เคยจางหายสิให้ลืCมจั่งใด๋ แฮงคิดฮอดหลาย แฮงเจ็D | Dบ..

รูปคู่กับเขGากูกะมี เสื้อผ้าเขาซื้อให้นี้Bmกะยังอยู่แต่มื้อนี้กูC.. บ่มีเขาอDยู่มันเศร้าหลายแต่กี้ไปไสG กะไปนำเขาสุมื้อนี้คิดฮอดเขBmาคือจั่งสิตายอดเอาเด้Cอ กลั้นน้ำตาเอาไD | Dว้..อย่าฮ้องไห้มันอยากอายเข(G)

C | Bm |Am | D |

* | ** |คอร์ดเพลง ความทรงจำ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง ความทรงจำ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ รูปคู่กับเขากูกะมี เสื้อผ้าเขาซื้อให้นี้กะยังอยู่ แต่มื้อนี้กู บ่มีเขาอยู่มันเศร้าหลาย กูลืมบ่ได้ หัวใจยังบ่ทันพร้อม คิดฮอดกะได้แค่ซอม เปิดเบิ่งรูปเก่าแต่กี้ มันลืมบ่ได้ ง่ายๆฮักคนทั้งคนเด้นี้ สิให้เซาคิดฮอด ได้ทันที กะเว้า ง่ายโพด ความทรงเรื่องเจ้า มันบ่เคยจางหาย สิให้ลืมจั่งใด๋ แฮงคิดฮอดหลาย แฮงเจ็บ รูปคู่กับเขากูกะมี เสื้อผ้าเขาซื้อให้นี้กะยังอยู่ แต่มื้อนี้กู บ่มีเขาอยู่มันเศร้าหลาย แต่กี้ไปไส กะไปนำเขา สุมื้อนี้คิดฮอดเขาคือจั่งสิตาย อดเอาเด้อ กลั้นน้ำตาเอาไว้ อย่าฮ้องไห้มันอยากอายเขา