กักตัวที่ห้องอ้าย

  กีตาร์ สิริรัตน์   มีนนี่ พัทธ์ธิรา   หมอลำ   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กักตัวที่ห้องอ้าย มีนนี่ กีตาร์ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจนนี่, มีนนี่, กีตาร์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: ได้หมดถ้าสดชื่นติดต่องานแสดง: 0936657370

โควิGmด..มันน่ากลัGmเลยอยากไปกักตัวD#อยู่ห้องอ้าFยได้บ่A#น้องนิมัGmก น้องนิมักอ้ายแท้หนCmอยากสิอยู่ใกGmล้ อยากสิอนู่ใกล้แต่อ้ายคนหล่Cmพอมีบ่น้F | Dmอ..        โอกาสสิอFยู่ในใจGmอ้าย...

Gm | Gm |Gm | Gm | Gm |

Gm | Gm |Cm Dm | Gm |
Gm | Gm |Cm Dm | Gm | Gm |

น้องนิมัGmก น้องนิแอบฮักอ้าGmเห็นอ้ายย่ามใด๋D# หัวใจน้อFงมันA#สั่นได้แต่จอGmบ ได้แค่ซอมอ้ายทุกวัCmคงมีสิทธิ์แค่ฝัFน ย้อนบ่กล้าทักไDm

แต่สามสี่มื้Gmอนิจั๊กแม่นเป็นหยัGmย้อนว่าคำสั่D#ง น้องอุกอั่FงหัวใA#น้องกะย่าGmน ย่านโควิดหลCmายจักสิเฮ็ดจังใด๋Dm หน้าอ้าFยกะอยากพ้Gm

มันเป็Gmน บ่ซ่วง บ่ซื้Gmยามดึก ๆ ดื่น ๆD# คิดพ้อแต่Fหน้าอ้าA#มันนอนบ่หลัGmบ ใจน้องกระสับกระส่Cmายสิออกไปจอบกะบ่ได้F ย้อนว่าเพิ่นใDmหักักGmตัว

** |

อาวฮานี้Gmเว่าฮอดเรื่องโควิด เจ้ามาผิดเวลาอ้ายจ๋าถ้าน้องแน้ ให้โควิดหายไปส่าก่อนน้องสะออน สะออน สะออน อ้ายแท้เด้ขอแค่อ้ายยังบ่มีไผ มากักโตในใจน้องบ่น้องบ่ น้องบ่ เด้ออ้ายเด่อ ๆ ๆ เด้อ ๆ อ้ายเด้อ

โควิGmดน้องนี้ก็กล้ว แต่ว่าเรื่องหลัวน้องก็อยากมีน้องสาวแก้มแดงคนนี้ บ่ตั่วดอกพี น้องบ่มีไผคันมีใจให้อ้ายทักมาบ่ตั๋วดอกหนา น้องกะมีใจไม่กี่มันพี่รอได้ไหม ไม่กี่มันพี่รอได้ไหมพ้นวิกฤตนี้ไป เฮาจั่งมาฮักกัน(ไอต้าวความรัก) (ไอต้าวบ้าจุ๊บ ๆ )

Gm | Gm |Gm | Gm | Gm |

Gm | Gm |Cm Dm | Gm |
Gm | Gm |Cm Dm | Gm | Gm |

* | ** |

พอสิมีFบ่น้อโอกาส สิไDmด้เป็นแฟนGmอ้าย

Gm | Gm | Cm Dm | Gm | ( x2 ) | Gm |คอร์ดเพลง กักตัวที่ห้องอ้าย มีนนี่ กีตาร์ ได้หมดถ้าสดชื่น

เนื้อเพลง กักตัวที่ห้องอ้าย มีนนี่ กีตาร์ ได้หมดถ้าสดชื่น โควิด มันน่ากลัว เลยอยากไปกักตัวอยู่ห้องอ้ายได้บ่ น้องนิมัก น้องนิมักอ้ายแท้หนอ อยากสิอยู่ใกล้ อยากสิอนู่ใกล้แต่อ้ายคนหล่อ พอมีบ่น้อ โอกาสสิอยู่ในใจอ้าย น้องนิมัก น้องนิแอบฮักอ้าย เห็นอ้ายย่ามใด๋ หัวใจน้องมันสั่น ได้แต่จอบ ได้แค่ซอมอ้ายทุกวัน คงมีสิทธิ์แค่ฝัน ย้อนบ่กล้าทักไป แต่สามสี่มื้อนิจั๊กแม่นเป็นหยัง ย้อนว่าคำสั่ง น้องอุกอั่งหัวใจ น้องกะย่าน ย่านโควิดหลาย จักสิเฮ็ดจังใด๋ หน้าอ้ายกะอยากพ้อ มันเป็น บ่ซ่วง บ่ซื้น ยามดึกๆดื่นๆคิดพ้อแต่หน้าอ้าย มันนอนบ่หลับ ใจน้องกระสับกระส่าย สิออกไปจอบกะบ่ได้ ย้อนว่าเพิ่นใหักักตัว อาวฮานี้เว่าฮอดเรื่องโควิด เจ้ามาผิดเวลา อ้ายจ๋าถ้าน้องแน้ ให้โควิดหายไปส่าก่อน น้องสะออน สะออน สะออน อ้ายแท้เด้ ขอแค่อ้ายยังบ่มีไผ มากักโตในใจน้องบ่ น้องบ่ น้องบ่ เด้ออ้ายเด่อๆๆ เด้อๆอ้ายเด้อ โควิดน้องนี้ก็กล้ว แต่ว่าเรื่องหลัวน้องก็อยากมี น้องสาวแก้มแดงคนนี้ บ่ตั่วดอกพี น้องบ่มีไผ คันมีใจให้อ้ายทักมาบ่ตั๋วดอกหนา น้องกะมีใจ ไม่กี่มันพี่รอได้ไหม ไม่กี่มันพี่รอได้ไหม พ้นวิกฤตนี้ไป เฮาจั่งมาฮักกัน (ไอต้าวความรัก) (ไอต้าวบ้าจุ๊บๆ) พอสิมีบ่น้อโอกาส สิได้เป็นแฟนอ้าย