ถ้าเธอไม่เคยเป็น

  เก่ง จักรพงษ์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าเธอไม่เคยเป็น เก่ง จักรพงษ์

F C/E | Dm A# |
F C/E | Dm A# |

F C/E | Dm A# |
F C/E | Dm A# |

 F  จะให้ฉัC/Eนนั้นพูดอะไDm   จะให้ฉัA#นทำหน้าอย่างไรF   เมื่อใจฉัC/Eนยังรับไม่ได้Dm.. ไม่ไหA#ว..

 F  ที่เธอแนC/Eะนำให้รู้จัDmก..   คนที่รักA#ของเธอเอาไว้F   ฉันจะทำC/Eมันได้ยังไงDm ไม่เข้าใจA#

ฉันคGmง จะคุย จะเอ่A#ย คำทักทาCย..ฉันคA#งยิ้มได้ไม่ใส่Amใจช่างมัDmน..ถึงเธGmอมีคนอื่น ๆA# อีกร้อยพัCน..ฉันก็A#จะไม่ใส่ใจซักนิดเลCย..

ถ้าเธอไม่เคFยเป็น เป็C/Eนของฉันมาก่Dm Cอน..ก็คงจะเฉยA# ๆ  ไม่Amรู้สึกอะGm Cไร..แต่เราเคยลึกFซึ้ง มันA7ยิ่งแสลDmงใจ..CเขาคGmงจะทำเหมือนฉัน..ทุก ๆC อย่าง(ที่ฉันเคยทำกับเธ(F)อ)

F C/E | Dm A# |
F C/E | Dm A# |

 F  เธอยังพูC/Eด ยังคุยเหมือนเก่Dm   ยังให้เขA#านั้นคุยกับฉัF   ทำยังนั้C/EนเธอทำมันลDmง.. ได้ไงA#.?

 F  เราเคยลึC/Eกซึ้งมาเท่าไDm   ฉันยิ่งช้ำA#หัวใจเท่านั้F   เธอเคยคิC/Eดถึงใจฉันบ้Dmาง.. หรือเปล่A#า.?

* | ** | ** |

F C/E | Dm A# | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง ถ้าเธอไม่เคยเป็น เก่ง จักรพงษ์

เนื้อเพลง ถ้าเธอไม่เคยเป็น เก่ง จักรพงษ์ จะให้ฉันนั้นพูดอะไร จะให้ฉันทำหน้าอย่างไร เมื่อใจฉันยังรับไม่ได้ ไม่ไหว ที่เธอแนะนำให้รู้จัก คนที่รักของเธอเอาไว้ ฉันจะทำมันได้ยังไง ไม่เข้าใจ ฉันคง จะคุย จะเอ่ย คำทักทาย ฉันคงยิ้มได้ไม่ใส่ใจช่างมัน ถึงเธอมีคนอื่นๆอีกร้อยพัน ฉันก็จะไม่ใส่ใจซักนิดเลย ถ้าเธอไม่เคยเป็น เป็นของฉันมาก่อน ก็คงจะเฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร แต่เราเคยลึกซึ้ง มันยิ่งแสลงใจ เขาคงจะทำเหมือนฉัน ทุกๆอย่าง (ที่ฉันเคยทำกับเธอ) เธอยังพูด ยังคุยเหมือนเก่า ยังให้เขานั้นคุยกับฉัน ทำยังนั้นเธอทำมันลง ได้ไง ? เราเคยลึกซึ้งมาเท่าไร ฉันยิ่งช้ำหัวใจเท่านั้น เธอเคยคิดถึงใจฉันบ้าง หรือเปล่า ?