ขอบคุณที่ยังรักกัน

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ยังรักกัน หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

อยากขอบคุEmณอีกสักครั้ง ที่เธอยังBmไม่ทอดทิ้งกันที่เธอAmนั้นยืนข้างฉัDนในวันที่ไม่GมีใครในวัAmนที่ฉันล้มลDง ในวัGนที่ฉันร้องไห้Cวันที่Amต้องเหงาเดียวดBmาย เธออยู่ข้างกาEยเสมอ

ขอบคุณฟ้Emาและสวรรค์..ที่ให้เรBmาได้มารักกันแต่งเติAmมชีวิตของฉัDน เติมฝันให้เต็มGหัวใจขอบคุAmณที่เธอรักกัDน ขอบคุGณที่เธอมั่นCใจด้วยศักดิ์ศAmรีของลูกผู้ชาBmย ให้เธอมั่นใจEได้เลย

ผู้ชายคนนี้AmสัญญDา..จะเก็บรักษGาใจเธEmจะรัAmกให้สมที่เธDอ..มอบใจของเธGอให้ฉัน  G7จะดูแลรัAmกตัวเธDอ.. ให้เท่าที่เธBmอรักฉัEmตราบใดAmที่เธอรักกัDน คำมั่นคือฉันEmรักเธอ

D |

อยากขอบคุณEmอีกพันครั้ง ฉันว่ามันBmคงยังน้อยไปในตอนนี้Amไม่มีคำใด.D.จะอธิบายGใจฉันตอนนี้Amพูดได้คำเดียDว ขอบคุณGที่เธอรักกัCแต่นี้Amและทุก ๆ วัBmน ฉันจะรักเธอEคนเดียว

* |

Am D | G Em |Am D | G G7 |
Am D | Bm Em |Am Bm | E |

* |

จะดูแลรัAmกตัวเธDอ.. ให้เท่าที่เธBmอรักฉัEmตราบใดAmที่เธอรักกัDน คำมั่นคือฉันEmรักเธอคอร์ดเพลง ขอบคุณที่ยังรักกัน หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง ขอบคุณที่ยังรักกัน หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam อยากขอบคุณอีกสักครั้ง ที่เธอยังไม่ทอดทิ้งกัน ที่เธอนั้นยืนข้างฉันในวันที่ไม่มีใคร ในวันที่ฉันล้มลง ในวันที่ฉันร้องไห้ วันที่ต้องเหงาเดียวดาย เธออยู่ข้างกายเสมอ ขอบคุณฟ้าและสวรรค์ ที่ให้เราได้มารักกัน แต่งเติมชีวิตของฉัน เติมฝันให้เต็มหัวใจ ขอบคุณที่เธอรักกัน ขอบคุณที่เธอมั่นใจ ด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย ให้เธอมั่นใจได้เลย ผู้ชายคนนี้สัญญา จะเก็บรักษาใจเธอ จะรักให้สมที่เธอ มอบใจของเธอให้ฉัน จะดูแลรักตัวเธอ ให้เท่าที่เธอรักฉัน ตราบใดที่เธอรักกัน คำมั่นคือฉันรักเธอ อยากขอบคุณอีกพันครั้ง ฉันว่ามันคงยังน้อยไป ในตอนนี้ไม่มีคำใด จะอธิบายใจฉัน ตอนนี้พูดได้คำเดียว ขอบคุณที่เธอรักกัน แต่นี้และทุกๆวัน ฉันจะรักเธอคนเดียว จะดูแลรักตัวเธอ ให้เท่าที่เธอรักฉัน ตราบใดที่เธอรักกัน คำมั่นคือฉันรักเธอ