แรงใจพี่หลวง

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แรงใจพี่หลวง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

F Dm | A# C |
F Dm | A# C | C |

พี่อยู่Fชายแดน..ที่เมือDmงนราฯต้องห่างกัA#น ขวัญตาคนดีCจะอFยู่ จะตาย ยังไม่Dmรู้ทีแต่รู้ว่าพี่A#นั้นคิดถึงเธอทุกวัC

ต้องอยู่Fห่างไกล ใจก็ห่วDmงจังฮู้พี่ไม่อยู่A#แล้วใครจะดูแลกัCถึงยาFมกินข้าว ก็คิดถึงเธอDmอย่างนั้นคอยวันA#จิหลบบ้าCนสักF | D# Cที..

เป็นลูกFผู้ชาย ทำเพื่อDmชาติไทยอยู่ไกA#ล ไกลจนลับตCได้แค่Fหยอดเหรียญ..โทรศัพDmท์มาหาชื่นใA#จไปทุกนาทีCแค่ส่งFคำรัก แรงใจอDmย่างนี้ ทำให้พี่A#มีกำลังหัวใCกับรูปFแก้วตา พี่ยังรักDmษาไว้ สุขใจA#ยามคิCดถึงเธF

Am Dm | Gm C |
F Dm | A# C |
F Dm | A# C | C |

* |

A# C F |

พี่อยู่Fชายแดน ป้องเมือDmงนราฯไม่ให้ใคA#รมารุกรานราCวีคงอีกFไม่นานจะกลับไปหาDmคนดีรอพี่A# รอรัCกของเรF | D# Cา..

* |

พี่อยู่Fทางโน้น ไม่ต้องห่วDmงทางนี้น้องสาวA#คนดี..ไม่มีใจCให้ใครจะบอFกเอาไว้ ก่อนที่DmวางสายรักจริA#งแค่พี่หลวงคนเดีCยวรักพี่หลวงคนเดียวC F..คอร์ดเพลง แรงใจพี่หลวง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง แรงใจพี่หลวง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam พี่อยู่ชายแดน ที่เมืองนราฯ ต้องห่างกัน ขวัญตาคนดี จะอยู่ จะตาย ยังไม่รู้ที แต่รู้ว่าพี่นั้นคิดถึงเธอทุกวัน ต้องอยู่ห่างไกล ใจก็ห่วงจังฮู้ พี่ไม่อยู่แล้วใครจะดูแลกัน ถึงยามกินข้าว ก็คิดถึงเธออย่างนั้น คอยวันจิหลบบ้านสักที เป็นลูกผู้ชาย ทำเพื่อชาติไทย อยู่ไกล ไกลจนลับตา ได้แค่หยอดเหรียญ โทรศัพท์มาหา ชื่นใจไปทุกนาที แค่ส่งคำรัก แรงใจอย่างนี้ ทำให้พี่มีกำลังหัวใจ กับรูปแก้วตา พี่ยังรักษาไว้ สุขใจยามคิดถึงเธอ พี่อยู่ชายแดน ป้องเมืองนราฯ ไม่ให้ใครมารุกรานราวี คงอีกไม่นานจะกลับไปหาคนดี รอพี่ รอรักของเรา พี่อยู่ทางโน้น ไม่ต้องห่วงทางนี้ น้องสาวคนดี ไม่มีใจให้ใคร จะบอกเอาไว้ ก่อนที่วางสาย รักจริงแค่พี่หลวงคนเดียว รักพี่หลวงคนเดียว