ขวัญใจพี่หลวง

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขวัญใจพี่หลวง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เธอแหลงให้รDอ.. สี่ปีAให้เธอเรียนจBmแล้วเธอจะหลGบ..มาพAบที่เมืองลูกตDทุก ๆ คำGที่แหลงมAา.. พี่ยังF#mตั้งตาเฝ้ารBmและเชื่อใจG..เสมอว่าเธอนั้นแคร์Aกัน

พี่แลจดหมาDย..ของเธAอทุก ๆ ฉบัBmพี่คอยนั่งนัGบ ทุกคืAน ทุกวันเวลDรอเธอกลัGบหวนคืAน..ที่เดิF#mมที่เธอจากลBmนี่ห้าปีกว่Gา ก็ยังAไม่เห็นแม้เงD

ไปอยู่ที่ไหG Aน..     ขวัญใจพี่หลBmวงโอ้แม่พุ่มพวGง เธอลืมพี่หลวAงแล้วหม้าDที่เธอยืนยัGน เป็นหนัก เป็นหนAว่าสี่ปีF#mจะหวนมาใหBmม่แล้วนี่อะไรG ไยเธอลืมสัญญA

ไม่พรือหรอกน้อDง ถ้าเธAอจะลืมคนเก่Bmจะลืมเรื่องราGว..ที่เธAอนั้นเคยสัญญDเธออ้อล้Gอได้แนบเนียAน พี่ช้ำF#mเหลือเกินกานดBmโถแก้วตGา..อยู่ไหAน ไยเธอมาลืม(D)คำ   (A)

D A | Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |G A | D |

* | ** |

D Bm |

โถแก้วตEmา..อยู่ไหAน ไยเธอมาลืมDคำ   Bmโถแก้วตEmา..อยู่ไหAน ไยเธอถึงลืมDกัน.. G Dคอร์ดเพลง ขวัญใจพี่หลวง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง ขวัญใจพี่หลวง หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam เธอแหลงให้รอ สี่ปีให้เธอเรียนจบ แล้วเธอจะหลบ มาพบที่เมืองลูกตอ ทุกๆคำที่แหลงมา พี่ยังตั้งตาเฝ้ารอ และเชื่อใจ เสมอว่าเธอนั้นแคร์กัน พี่แลจดหมาย ของเธอทุกๆฉบับ พี่คอยนั่งนับ ทุกคืน ทุกวันเวลา รอเธอกลับหวนคืน ที่เดิมที่เธอจากลา นี่ห้าปีกว่า ก็ยังไม่เห็นแม้เงา ไปอยู่ที่ไหน ขวัญใจพี่หลวง โอ้แม่พุ่มพวง เธอลืมพี่หลวงแล้วหม้าย ที่เธอยืนยัน เป็นหนัก เป็นหนา ว่าสี่ปีจะหวนมาใหม่ แล้วนี่อะไร ไยเธอลืมสัญญา ไม่พรือหรอกน้อง ถ้าเธอจะลืมคนเก่า จะลืมเรื่องราว ที่เธอนั้นเคยสัญญา เธออ้อล้อได้แนบเนียน พี่ช้ำเหลือเกินกานดา โถแก้วตา อยู่ไหน ไยเธอมาลืมคำ โถแก้วตา อยู่ไหน ไยเธอมาลืมคำ โถแก้วตา อยู่ไหน ไยเธอถึงลืมกัน