รักหลาวรักเดียว

  หลวงไก่   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักหลาวรักเดียว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีสังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

Am | Em |C | D |

G Bm | Em D |Am D | G D |

หมดใจGดวงนี้.. ให้เธEmอมานานไม่เคGยแปรผัน หมายปันDให้ใครเห็นภูผCาอยู่ยง มั่นคGงเช่Bmน..ไรEmใจC..พี่บ่าวก็เป็นเหมือนกัD

ขอเชิญฟ้BmาลองใEmจ.. ได้เลBmยทั้งนั้EmบอAmกให้มั่น..มั่นDในคำสัญEm Dญา

รักหลาวรักเดีGยว หนึ่งเดียวหลาEmวใจฟ้าแกล้งให้ตาAmย ยังไม่คลาDยรักกานดG Dา..รักแล้วรักจG Bริง..   ขอมีแค่เธEmอไว้สบตาถ้าวัCนไหนผิดสัญญDา ขอให้ฟ้าผ่า(G D)ใจ..

มีเธอGเท่านั้น..สำคัญEmจริง ๆจะให้Gทอดทิ้ง..ไว้ได้Dอย่างไรหัวใจพี่Cแหลงตรง เจ้าG Bmจง.. ไว้ใจ EmรัCก..แค่ไหDนคอยดูได้Gเลย..D

G | Em |G | D |
C | D G Em |C | D |

* | ** | ** |

ที่ใจของคนรักเดีGยว..คอร์ดเพลง รักหลาวรักเดียว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam

เนื้อเพลง รักหลาวรักเดียว หลวงไก่ อาร์สยาม Rsiam หมดใจดวงนี้ ให้เธอมานาน ไม่เคยแปรผัน หมายปันให้ใคร เห็นภูผาอยู่ยง มั่นคงเช่น ไร ใจ พี่บ่าวก็เป็นเหมือนกัน ขอเชิญฟ้าลองใจ ได้เลยทั้งนั้น บอกให้มั่น มั่นในคำสัญญา รักหลาวรักเดียว หนึ่งเดียวหลาวใจ ฟ้าแกล้งให้ตาย ยังไม่คลายรักกานดา รักแล้วรักจริง ขอมีแค่เธอไว้สบตา ถ้าวันไหนผิดสัญญา ขอให้ฟ้าผ่าใจ มีเธอเท่านั้น สำคัญจริงๆจะให้ทอดทิ้ง ไว้ได้อย่างไร หัวใจพี่แหลงตรง เจ้าจง ไว้ใจ รัก แค่ไหนคอยดูได้เลย ที่ใจของคนรักเดียว