หน้ากาก

  วงนั่งเล่น   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หน้ากาก วงนั่งเล่น

G Em | C Am D |
G Em | C Am D |

ยิ่งสวมGหน้ากาก ยิ่งเห็นEmข้างในจะสีCอะไรก็ใAmสสว่าDไม่เห็นGหน้าตา แต่เห็นEmหัวใจใครคิCดอะไรก็เห็Amนกระจ่าDใครร้Amาย ใครดีD พิสูจน์กัGนในวันที่ทุกข์ยาEmยิ่งสวAmมหน้ากาDก ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

G Em | C Am D |

อาจงGหลับตาไม่ลง เพราะยังพะวCงถึงคนมากมาGเฮียต่าCยไม่ทำเสื้อผ้าแต่ทำหน้ากากแGจกใครต่อใครแต่บางคนCเป็นนักลงทุน เอาแต่กักตุนGไว้ขึ้นราคารู้หน้Amาไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้Dา.. แต่เห็นใG Dจ..

* |

G Em | C Am D |

ผ.อG.ร.พ. อู่ฮั่น ยอมเสียสลCะแม้ลมหายใจGคุณหมCอน้องพยาบาลบ้านเราก็เหนื่Gอย ไม่แพ้ที่ไหนแต่บางคนCเอาแต่ตัวเองไม่เห็นคนอื่Gนอยู่ในสายตารู้หน้Amาไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้Dา.. แต่เห็นใG Dจ..

* |

G Em | C Am D |
G Em | C Am D |

เรื่องนี้Amสอนให้รู้ว่า.. ถึงสวCมหน้ากากก็คงไม่อาDจปิดบัง..หัวใจ

G Em | C Am D |
G Em | C Am D |

ใครร้Amาย ใครดีD พิสูจน์กัGนในวันที่ทุกข์ยาEmยิ่งสวAmมหน้ากาDก ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

G Em | C Am D |G |คอร์ดเพลง หน้ากาก วงนั่งเล่น

เนื้อเพลง หน้ากาก วงนั่งเล่น ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นข้างใน จะสีอะไรก็ใสสว่าง ไม่เห็นหน้าตา แต่เห็นหัวใจ ใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่าง ใครร้าย ใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ อาจงหลับตาไม่ลง เพราะยังพะวงถึงคนมากมาย เฮียต่ายไม่ทำเสื้อผ้าแต่ทำหน้ากากแจกใครต่อใคร แต่บางคนเป็นนักลงทุน เอาแต่กักตุนไว้ขึ้นราคา รู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้า แต่เห็นใจ ผ อ ร พ อู่ฮั่น ยอมเสียสละแม้ลมหายใจ คุณหมอน้องพยาบาลบ้านเราก็เหนื่อย ไม่แพ้ที่ไหน แต่บางคนเอาแต่ตัวเองไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตา รู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้า แต่เห็นใจ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงสวมหน้ากาก ก็คงไม่อาจปิดบัง หัวใจ ใครร้าย ใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ