ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง

  เขียนไขและวานิช   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: สาโรจน์ ยอดยิ่ง

G | D | C | G |
G | D | C | G |
G | D | C | G |
G | D | C | G |

ล่องลอGย..ล่องไปD..ความฝัCนฉันยิ่งใหGญ่เหมือนปีGกติดไฟD บินไปCยิ่งถูกเผGความรู้G..ที่มีD.. กลับมาCแทงตัวเรGฉลาGดกับโง่เขลDา มันไม่Cต่างกัG

ยิ่งบิEmน ยิ่งสูDง ปีกฉัCนเริ่มอ่อนล้Gยิ่งปEmราถนDา หัวใจCชั่งใฝ่ฝัGปีกฉัEmนนั้นเริ่มหนัDก อ่อนแรCงลงทุกวัGนี่ปีEmกแห่งความฝัDน หรือปีCกแห่งความจริG

G | D | C | G |
G | D | C | G |
G | D | C | G |
G | D | C | G |

* | ** |

Em | D | C | G |
Em | D | C | G |
Em | D | C | G |
Em | D | C | G |

* | ** |

ฉลาEmดกับโง่เขลDา มันไม่Cต่างกัGน..ฟังเพลง - ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง เขียนไข และ วานิช - YouTube

เนื้อเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง เขียนไขและวานิช ล่องลอย ล่องไป ความฝันฉันยิ่งใหญ่ เหมือนปีกติดไฟ บินไปยิ่งถูกเผา ความรู้ ที่มี กลับมาแทงตัวเรา ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน ยิ่งบิน ยิ่งสูง ปีกฉันเริ่มอ่อนล้า ยิ่งปราถนา หัวใจชั่งใฝ่ฝัน ปีกฉันนั้นเริ่มหนัก อ่อนแรงลงทุกวัน นี่ปีกแห่งความฝัน หรือปีกแห่งความจริง ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน