คิดถึงบ้าน

  พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ   เพื่อชีวิต   คนไกลบ้าน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

D | Bm |D | Bm |D | A |A | D |

จาDกมานานคิดถึงจังBmเลยหอDมเจ้าเอยละอองท้องBmถิ่นอยDากกลับไปแนบซบไอAดินบ้าAนรำพึงคิดถึงDเสมอ

อัDสดงอาทิตย์กล่าวBmลาคืDบคลานมาคือคิดถึงBmเธอคืDนเหน็บหนาวอีกแล้Aวสิเออบ้าAนรำพึงคิดถึงไม่Dสร่าง

 D7  กี่ร้อน กี่หนGาว..   กี่หมื่นร้าวราGน ไม่เคยสะท้านทุกเส้นDทาง.. D7   สู้ทนสร้างฝัGน..   ถึงวันรุ่งราAง จะแบกไปถมความทุAกข์ระทม

ไม่Dจำเป็นดอกคำสัญBmญารั้Dวชายคาที่แสนรื่นBmรมย์ผ่DานผุพังเซซังAทรุดโทรมAะกลับไปเอาใจ(D)ซ่อมแซม

D | Bm |D | Bm |D | A |A | D |
D | Bm |D | Bm |D | A |A | D |

* | ** |

D | Bm |D | Bm |D | A |A |D |คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง คิดถึงบ้าน น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจ้าเอยละอองท้องถิ่น อยากกลับไปแนบซบไอดิน บ้านรำพึงคิดถึงเสมอ อัสดงอาทิตย์กล่าวลา คืบคลานมาคือคิดถึงเธอ คืนเหน็บหนาวอีกแล้วสิเออ บ้านรำพึงคิดถึงไม่สร่าง กี่ร้อน กี่หนาว กี่หมื่นร้าวราน ไม่เคยสะท้านทุกเส้นทาง สู้ทนสร้างฝัน ถึงวันรุ่งราง จะแบกไปถมความทุกข์ระทม ไม่จำเป็นดอกคำสัญญา รั้วชายคาที่แสนรื่นรมย์ ผ่านผุพังเซซังทรุดโทรม จะกลับไปเอาใจซ่อมแซม