คำสาบาน

  รอน อรัณย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำสาบาน รอน อรัณย์
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

E | A |E | B |

เก็Eบความรู้สึก เก็บAความงดงามเก็บความหวาEนสดใสให้เธBเก็Eบความมั่นคง..ซื่อตรงAและจริงใจความอ่อนโยEนที่ไว้มารยBา..ตรAาบชีวาวาE | Bย..

ดาEวบนดินฟ้า ข้าEข้อสัญญา..ว่าจะรัAก.. รัBกนิรันEดร์จันEทร์เป็นพยาน ข้าEจะยึดมั่นขอAสาบานต่อเธBอ..

ว่ารักเธEอ.. ฉันรักเธAอ..ฮือ..มB.. รักเพราะรักเธE | B

เจ็Eบเคยร้าวราน ใครทำAให้ข่มขื่นเธอลืมEได้ไหม ลืมไปBคนนั้นผิดหวังEที่เคยเศร้า อดีตร้าAวทิ้งมันไปเพราะจาEกนี้ไป.. ฉัBน..จะถนอAมและรักเธEอ.. อยู่AรักษาใE | Bจ..

* | ** |

E | A |E | B |
E | A |E | B |

*** | * | ** |

รักเพราะรักเธEอ..คอร์ดเพลง คำสาบาน รอน อรัณย์

เนื้อเพลง คำสาบาน รอน อรัณย์ เก็บความรู้สึก เก็บความงดงาม เก็บความหวานสดใสให้เธอ เก็บความมั่นคง ซื่อตรงและจริงใจ ความอ่อนโยนที่ไว้มารยา ตราบชีวาวาย ดาวบนดินฟ้า ข้าข้อสัญญา ว่าจะรัก รักนิรันดร์ จันทร์เป็นพยาน ข้าจะยึดมั่น ขอสาบานต่อเธอ ว่ารักเธอ ฉันรักเธอ ฮือ ม รักเพราะรักเธอ เจ็บเคยร้าวราน ใครทำให้ข่มขื่น เธอลืมได้ไหม ลืมไปคนนั้น ผิดหวังที่เคยเศร้า อดีตร้าวทิ้งมันไป เพราะจากนี้ไป ฉัน จะถนอมและรักเธอ อยู่รักษาใจ รักเพราะรักเธอ