ส่งใจมาใกล้ชิด

  ต่าย อรทัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ส่งใจมาใกล้ชิด ต่าย อรทัย
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Am | Am |

Am | Am C | D Em |
Am | C | D Em Am |

ส่งใจC..ที่ห่วงหAmา โดยสารมDากับความห่วงใAmเติมแรAmง..ให้คนไกCล.. ผ่านเรื่องร้าย ๆD บนเส้นทาAmบ่ ได้อยู่เคียCงในทุก ๆ ก้าวก็คอยตามข่าCว บ่เคยวาDmเหนื่อยไหCม เป็นไงบ้าAmง..กับหลายอย่Dาง..ที่รุมเAm Gร้า..

ข่าวมCา..ว่างานถดถอAmความฝันที่คอDย ก็พลอยหล่นลAmความจAmน..เทียวสบตCา ต้องเจอปัญหDา บ่สร่างเซAmก็เห็นใจCในทุกทุกด้านอยากให้ก้าวผ่าCนทุกเรื่องราDmแค่รู้Cว่าใจเศร้Amา ยังเป็นเพื่อนเหEmงา..อยู่ไกล Am

หากวันใดF..ล้าแรงใจGจนไหวCหวั่นจะให้ลางาDmน..มานั่งเคีGยง ก็ทำไAmด้มาอยู่ข้าง ๆF รับฟังปัญหAmาที่รุมล้อมใDmยื่นผ้าเย็นให้C..ซับเหงื่อใEmจ..ให้บางเAm (G)บา..

ส่งใจC..ที่ห่วงหAmา โดยสารมDากับความคิดถึAmคงพAmอ..ได้ฉุดดึCง.. ให้ลืมท้DอในบางครAmาวจากดวงใจCของคนฮักกัน..ที่ยังยืนยัCนอยู่เคียงเงDmสู้นะC บ่ต้องซึมเศร้Amา ขอเอGาใจช่วยCอีกแรง..

F G | C Am |Dm | Am |

* | ** |

สู้นะC บ่ต้องซึมเศร้Amา ขอเอDาใจช่วยอีกแรAmง..สู้นะF บ่ต้องซึมเศร้Cา ขอเอGาใจช่วยอีกแรง.C.คอร์ดเพลง ส่งใจมาใกล้ชิด ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง ส่งใจมาใกล้ชิด ต่าย อรทัย ส่งใจ ที่ห่วงหา โดยสารมากับความห่วงใย เติมแรง ให้คนไกล ผ่านเรื่องร้ายๆบนเส้นทาง บ่ ได้อยู่เคียงในทุกๆก้าว ก็คอยตามข่าว บ่เคยวาง เหนื่อยไหม เป็นไงบ้าง กับหลายอย่าง ที่รุมเร้า ข่าวมา ว่างานถดถอย ความฝันที่คอย ก็พลอยหล่นลา ความจน เทียวสบตา ต้องเจอปัญหา บ่สร่างเซา ก็เห็นใจในทุกทุกด้าน อยากให้ก้าวผ่านทุกเรื่องราว แค่รู้ว่าใจเศร้า ยังเป็นเพื่อนเหงา อยู่ไกลๆ หากวันใด ล้าแรงใจจนไหวหวั่น จะให้ลางาน มานั่งเคียง ก็ทำได้ มาอยู่ข้างๆรับฟังปัญหาที่รุมล้อมใจ ยื่นผ้าเย็นให้ ซับเหงื่อใจ ให้บางเบา ส่งใจ ที่ห่วงหา โดยสารมากับความคิดถึง คงพอ ได้ฉุดดึง ให้ลืมท้อในบางคราว จากดวงใจของคนฮักกัน ที่ยังยืนยันอยู่เคียงเงา สู้นะ บ่ต้องซึมเศร้า ขอเอาใจช่วยอีกแรง สู้นะ บ่ต้องซึมเศร้า ขอเอาใจช่วยอีกแรง สู้นะ บ่ต้องซึมเศร้า ขอเอาใจช่วยอีกแรง