ดอกหญ้าในป่าปูน

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดอกหญ้าในป่าปูน ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am | Am |Am | Am |

C | Am |C | Am |

หัวใจติดดิAmน สวมกางเกงยีนส์เก่า ๆAmใส่เสื้อตัวร้อยเก้า ๆDm กอดกระเป๋GาใบเดียวติดกาEmกราบลาแม่พ่Cอ หลังจาAmกเรียนจบ ม.ปลDmายลาทุ่งดอกคูณไสEmว..มาอาศัGยชายคาป่าEmปูน

เอาแรงเป็นทุAmน สู้งานเงินเดือนต่ำ ๆAmเก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำDmก่อความหวัGงบนทางเปื้อEmนฝุ่นสังคมเมืองใหCญ่..ขาดแคลAmนน้ำใจเจือจุDmใช้ควาAmมอดทนเติมทุEmน.. ให้ยืGนสู้ไหวทุกวัAm

อยู่เมืองสวรGรค์ แต่เป็Emนคนชั้นติดดิAmเป็นผู้รับใช้จนชิDmน หูได้ยิGนแต่คำสั่งงาEmแต่ยังยิ้มไAmด้ เพราะใจเหมือนดอกหญ้าDmบานถึงอยู่ในที่ต่ำชั้Cน แต่ก็บาDmนได้ทุกเวEmลา

หัวใจติดดิAmน สวมกางเกงยีนส์เก่า ๆAmใส่เสื้อตัวร้อยเก้า ๆDm แต่ใจสาGวบ่ด้อยราEmคาหวังไว้วันหนึ่Cง..เรียนจบชั้Amนที่เฝ้ารอDmมาจะสวAmมมงกุฎดอกหญ้Emถ่ายรูปปริGญญา หวนAmมาบ้านเรา

Am | Am |Am | Am |

C | Am |C | Am |

* |

C | Am |C | Am |ฟังเพลง - ดอกหญ้าในป่าปูน ต่าย อรทัย - YouTube

เนื้อเพลง ดอกหญ้าในป่าปูน ต่าย อรทัย หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก้าๆกอดกระเป๋าใบเดียวติดกาย กราบลาแม่พ่อ หลังจากเรียนจบ ม ปลาย ลาทุ่งดอกคูณไสว มาอาศัยชายคาป่าปูน เอาแรงเป็นทุน สู้งานเงินเดือนต่ำๆเก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำ ก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่น สังคมเมืองใหญ่ ขาดแคลนน้ำใจเจือจุน ใช้ความอดทนเติมทุน ให้ยืนสู้ไหวทุกวัน อยู่เมืองสวรรค์ แต่เป็นคนชั้นติดดิน เป็นผู้รับใช้จนชิน หูได้ยินแต่คำสั่งงาน แต่ยังยิ้มได้ เพราะใจเหมือนดอกหญ้าบาน ถึงอยู่ในที่ต่ำชั้น แต่ก็บานได้ทุกเวลา หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก้าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคา หวังไว้วันหนึ่ง เรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมา จะสวมมงกุฎดอกหญ้า ถ่ายรูปปริญญา หวนมาบ้านเรา