ฝากฟากฟ้า

ธาดา, บันทึกของปิติ, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝากฟากฟ้า ธาดา และ บันทึกของปิติ

ฝากดวงดาวน้อย ๆD เก็บดวงใจฉันไF#mว้ฝากไปถึBmงเธอ..ที่แสนAไกลยามอีกฟากฟ้านั้Dน..เปลี่ยนเป็นยามค่ำคืF#mหวังให้เธอยังตื่Bmน..   G อ่านจดหมาAยจากดวงDดาว

ผ่านแม่น้ำBm..ไหลไปF#m..จากดวงใBmจ..ใฝ่หF#mวอนขBmอดวงดารF#mา.. นำพGาสู่ใจAอีกดวD

D | F#m | Bm | A |
D | F#m | Bm | G A | D |

หากคืนไหDน..ดาวดับแสF#mหากอ่อนแรBmง..ยามเหน็บหนAาวความห่วงใยD..ฉันคอยส่งข่าวครF#mาวแทนเป็นดาGวดวงนั้Aนให้เธD

* | ** |

นำพGาสู่ใจAอีกดวDง..นำพGาสู่ใจAอีกดวDง..คอร์ดเพลง ฝากฟากฟ้า ธาดา และ บันทึกของปิติ

เนื้อเพลง ฝากฟากฟ้า ธาดา และ บันทึกของปิติ ฝากดวงดาวน้อยๆเก็บดวงใจฉันไว้ ฝากไปถึงเธอ ที่แสนไกล ยามอีกฟากฟ้านั้น เปลี่ยนเป็นยามค่ำคืน หวังให้เธอยังตื่น อ่านจดหมายจากดวงดาว ผ่านแม่น้ำ ไหลไป จากดวงใจ ใฝ่หา วอนขอดวงดารา นำพาสู่ใจอีกดวง หากคืนไหน ดาวดับแสง หากอ่อนแรง ยามเหน็บหนาว ความห่วงใย ฉันคอยส่งข่าวคราว แทนเป็นดาวดวงนั้นให้เธอ นำพาสู่ใจอีกดวง นำพาสู่ใจอีกดวง