ฝากฟากฟ้า

  ธาดา   บันทึกของปิติ   โฟล์ก   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฝากฟากฟ้า ธาดา และ บันทึกของปิติ
ติดต่องานแสดง: 0866458367

ฝากดวงดาวน้อย ๆD เก็บดวงใจฉันไF#mว้ฝากไปถึBmงเธอ..ที่แสนAไกลยามอีกฟากฟ้านั้Dน..เปลี่ยนเป็นยามค่ำคืF#mหวังให้เธอยังตื่Bmน..   G อ่านจดหมาAยจากดวงDดาว

ผ่านแม่น้ำBm..ไหลไปF#m..จากดวงใBmจ..ใฝ่หF#mวอนขBmอดวงดารF#mา.. นำพGาสู่ใจAอีกดวD

D | F#m | Bm | A |
D | F#m | Bm | G A | D |

หากคืนไหDน..ดาวดับแสF#mหากอ่อนแรBmง..ยามเหน็บหนAาวความห่วงใยD..ฉันคอยส่งข่าวครF#mาวแทนเป็นดาGวดวงนั้Aนให้เธD

* | ** |

นำพGาสู่ใจAอีกดวDง..นำพGาสู่ใจAอีกดวDง..ฟังเพลง - ฝากฟากฟ้า ธาดา Thada และ บันทึกของปิติ - YouTube

เนื้อเพลง ฝากฟากฟ้า ธาดา และ บันทึกของปิติ ฝากดวงดาวน้อยๆเก็บดวงใจฉันไว้ ฝากไปถึงเธอ ที่แสนไกล ยามอีกฟากฟ้านั้น เปลี่ยนเป็นยามค่ำคืน หวังให้เธอยังตื่น อ่านจดหมายจากดวงดาว ผ่านแม่น้ำ ไหลไป จากดวงใจ ใฝ่หา วอนขอดวงดารา นำพาสู่ใจอีกดวง หากคืนไหน ดาวดับแสง หากอ่อนแรง ยามเหน็บหนาว ความห่วงใย ฉันคอยส่งข่าวคราว แทนเป็นดาวดวงนั้นให้เธอ นำพาสู่ใจอีกดวง นำพาสู่ใจอีกดวง