ผ้าห่ม

  ธาดา   โฟล์ก   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผ้าห่ม ธาดา (Thada)
ติดต่องานแสดง: 0866458367

B E | F# B |
B E | F# B |
B E | F# B |
B E | F# B |

เปิดBดูที่หน้าEต่าง ดวงF#ดาวเต็มฟ้BอยาBกพอให้หายEเหนื่อย วัF#นที่อ่อนล้B

ปิC#mดตาแล้วEฟัง.. เสียEงของลมหายใจBC#mม่มีใคD#mร.. แต่ฉันEยังมีตัวเอB

B E | F# B |
B E | F# B |

พักBก่อนล้มตัวEนอน หลัF#บตาฝัBขดBตัวใต้ผ้าEห่ม เปิดม่าF#นรับแสงจันBทร์

ฟัC#mง..เสียD#mง.. ขอEงบรรยากาBปัC#mดกวาดความเหนื่อD#mยล้า แล้วโยEน..ทิ้งไBป..

B E | F# B |
B E | F# B |
C#m D#m | E B |
C#m D#m | E B |

* | ** |

B E | F# B |
B E | F# B |

** |คอร์ดเพลง ผ้าห่ม ธาดา Thada

เนื้อเพลง ผ้าห่ม ธาดา (Thada) เปิดดูที่หน้าต่าง ดวงดาวเต็มฟ้า อยากพอให้หายเหนื่อย วันที่อ่อนล้า ปิดตาแล้วฟัง เสียงของลมหายใจ ไม่มีใคร แต่ฉันยังมีตัวเอง พักก่อนล้มตัวนอน หลับตาฝัน ขดตัวใต้ผ้าห่ม เปิดม่านรับแสงจันทร์ ฟัง เสียง ของบรรยากาศ ปัดกวาดความเหนื่อยล้า แล้วโยน ทิ้งไป